Przepisy znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii weszły w życie

4 października 2021 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W przedmiotowym wpisie przybliżę znowelizowane przepisy oraz wskażę, od kiedy zaczną obowiązywać.

Przyczyny nowelizacji

Nowelizowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., które uznają niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 26 kwietnia 2021 r. i już 20 września 2021 r. przekazano procedowany akt Prezydentowi RP do podpisania, nastąpiło 4 października 2021 r.

Główne założenia nowelizacji

Nowelizowany akt wprowadza szereg zmian w obecnie obowiązujących przepisach, związanych z:

 • odnawialnymi źródłami energii;
 • prawiem energetycznym;
 • planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
 • oraz w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Przepisy zmieniają definicję małej instalacji odnawialnych źródeł energii poprzez podniesienie progu łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW dla tego typu instalacji.

Niesie to także ze sobą znaczne ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w takiej formie. Podkreślić należy, że przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesje, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Nowelizacja przedłuża funkcjonowania systemu wsparcia dla OZE w szczególności w ramach systemu FIT (sprzedaż energii elektrycznej po stałej cenie) i FIP (prawo do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej).

Przepisy umożliwiają Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wydzierżawianie w trybie bezprzetargowym gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa spółkom kapitałowym prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania energii odnawialnej.

Na jakie podmioty wpłynie ustawa?

Nowelizacja wpłynie w szczególności na:

 • wytwórców energii z OZE;
 • operatorów systemu dystrybucyjnego;
 • spółek obrotu energią;
 • sprzedawców zobowiązanych;
 • spółki kapitałowe inwestujące w OZE;
 • oraz odbiorców energii.

Zauważyć należy, że katalog podmiotów na które pośrednio lub bezpośrednio oddziaływać będzie nowelizacja jest bardzo szeroki. Wprowadzone zmiany przepisów mają jednak istotne znaczenie dla podmiotów kwalifikujących się do grona wytwórców energii elektrycznej z małych instalacji, którym znacząco ułatwiono prowadzenie działalności gospodarczej.

Skutki nowelizacji

Nowelizacja przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności przez podmioty posiadające małe instalacje OZE oraz zwiększy konkurencyjność podmiotów prowadzących działalność wytwórczą (brak koncesji, mniejsza biurokracja). Zmiany ułatwią także pozyskiwanie gruntów z KOWR pod inwestycje związane z OZE.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach.
Natomiast, przepisy odnoszące się do sprzedawcy zobowiązanego, które mają na celu zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego prosumentom energii odnawialnej, wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Źródła:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1129

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
 • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl