HOME ⋅ tarcza antykryzysowa zamówienia publiczne

tarcza antykryzysowa zamówienia publiczne..

Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne

W dniu 24.06.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 z dnia 2020.06.23), zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 4.0. Na temat planowanych zmian w obszarze zamówień publicznych i mechanizmów …

Komunikacja elektroniczna także w postępowaniach poniżej progów unijnych

W związku z pandemią koronawirusa UZP na swojej stronie internetowej rekomenduje1, aby zamawiający w postępowaniach poniżej progów unijnych komunikowali się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie takie ma zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia także w zakresie postępowań nie objętych dotychczas pełną elektronizacją. Obowiązujące regulacje prawne Wskazanie UZP dotyczy zarówno komunikacji, jak i …

Tarcza antykryzysowa a zamówienia publiczne

Znamy już wstępne propozycje składające się na tzw. tarczę antykryzysową mającą na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii koronawirusa (COVID-19). Projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt) został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Jakie …

Koronawirus a rozpoznawanie spraw przed KIO, co może zrobić zamawiający?

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną KIO zawiesiła organizację i rozpoznawanie spraw w okresie od 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy okres ten zostanie przedłużony. Powyższe nie oznacza jednak, że uległy zawieszeniu terminy do wnoszenia środków ochrony prawnej. Wykonawcy nadal mają możliwość składania odwołań, choćby za pośrednictwem platformy ePUAP, …