HOME ⋅ zabezpieczenie

zabezpieczenie..

Uzupełnienie ubytków zabezpieczenia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę. Jego maksymalna wysokość to 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.