Czy korzystanie z potencjału podmiotów trzecich w ramach kryteriów selekcji jest dopuszczalne po nowelizacji?

W ostatnim wpisie “Kryteria selekcji w postępowaniach wieloetapowychwskazywaliśmy, że kryteria selekcji służą prekwalifikacji wykonawców w trybach wieloetapowych. Ich stosowanie ma zatem na celu wyłonienie tych podmiotów, które znajdą się na tzw. krótkiej liście i przejdą do kolejnego etapu postępowania o udzielenie zamówienia.

Podczas wykazywania przez wykonawców kryteriów selekcji pojawia się istotne pytanie o możliwość korzystania w tym zakresie z potencjału podmiotów trzecich. W stanie prawnym obowiązującym przed nowelizacją kwestia ta była sporna. Można było znaleźć stanowiska przemawiające za dopuszczeniem takiej możliwości, jak i głosy przeciwne. Czy czerwcowa nowelizacja rozwiała wątpliwości w tym zakresie?

Kwestię dopuszczalności powoływania się na zasoby podmiotów trzecich reguluje art. 22a ust. 1 PZP. Przepis ten w brzmieniu po nowelizacji wskazuje, iż wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Co istotne, w treści art. 22a ust. 1 PZP nie ma mowy o kryteriach selekcji.

Sytuacja wydawałaby się na pozór jasna, gdyby nie art. 25a ust. 3 PZP, który w brzmieniu nadanym czerwcową nowelizacją zobowiązywał wykonawców do złożenia JEDZ lub oświadczeń w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Analogiczne odwołanie umieszczono w ramach art. 36b ust. 2 PZP, który to przepis dotyczy zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Ta niekonsekwencja ustawodawcy spowodowała szereg niejasności odnośnie możliwości wykorzystywania potencjału podmiotów trzecich. Jednak stosunkowo szybko postanowiono naprawić ten błąd. Wątpliwości interpretacyjne znikają za sprawą ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.2016.1920), która weszła w życie w grudniu 2016 r. Ustawa ta modyfikuje brzmienie art. 25a ust. 3 oraz art. 36b ust. 2 PZP w ten sposób, że skreśla w ich treści wyrazy “lub kryteriów selekcji”.

Zmiana ta zdaje się nie budzić wątpliwości co do intencji ustawodawcy, który wyeliminuje możliwość powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w ramach wykazywania kryteriów selekcji. W konsekwencji w wieloetapowych postępowaniach wykonawcy mogą powoływać się na zdolności innych podmiotów, ale jedynie celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl