HOME ⋅ kryteria selekcji

kryteria selekcji..

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w nowym PZP 2021

Pod pojęciem podmiotowych środków dowodowych w myśl art. 7 pkt. 17 nPZP należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nPZP. Aktualnie finalizowane są prace nad Rozporządzeniem Ministra Rozwoju sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych …

Czy korzystanie z potencjału podmiotów trzecich w ramach kryteriów selekcji jest dopuszczalne po nowelizacji?

W ostatnim wpisie “Kryteria selekcji w postępowaniach wieloetapowych” wskazywaliśmy, że kryteria selekcji służą prekwalifikacji wykonawców w trybach wieloetapowych. Ich stosowanie ma zatem na celu wyłonienie tych podmiotów, które znajdą się na tzw. krótkiej liście i przejdą do kolejnego etapu postępowania o udzielenie zamówienia. Podczas wykazywania przez wykonawców kryteriów selekcji pojawia się istotne pytanie o możliwość korzystania …

Kryteria selekcji w postępowaniach wieloetapowych

Pojęcie „kryteriów selekcji” zostało wprowadzone do ustawy PZP w drodze czerwcowej nowelizacji[1]. Poprzednie brzmienie przepisów, odwoływało się do „obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu wyłonienia wykonawców”. Mimo zmian w nazewnictwie, rola kryteriów selekcji pozostała taka sama – służą one prekwalifikacji wykonawców, a zatem ograniczeniu liczby wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i mogą się zakwalifikować do …