Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO

Sejm uchwalił ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w zakresie nowego PZP 2021, o których pisaliśmy w publikacji „Rządowy projekt zmian nowego PZP 2021„. Nowelizacja dokonuje również zmian w Dziale IX nowego PZP 2021 dotyczącego środków ochrony prawnej.  

Kluczowe zmiany polegają na tym, że:

  • Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, ale tylko wtedy, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej. Pisma składane w postaci elektronicznej, z natury rzeczy, nie wymagają odpisu. (art. 507 nPZP),
  • objęto regulacją art. 510 ust. 1 nPZP, przewidującą krąg osób, które mogą być pełnomocnikami w toku postępowania, nie tylko strony, ale również uczestnika postępowania, natomiast regulacją ust. 2, także – niebędących przedsiębiorcami, jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
  • wskazano na obowiązek składania odpisów pełnomocnictwa w formie pisemnej. W myśl zmienionego art. 511 ust. 1 nPZP:

    Pełnomocnik jest obowiązany, przy pierwszej czynności przed Prezesem Izby lub przed Izbą, dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej, pełnomocnik składa je wraz z odpisem dla stron i uczestników postępowania odwoławczego, chyba że odpis pełnomocnictwa został doręczony przez pełnomocnika bezpośrednio stronie i uczestnikowi. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie,

  • wregulowano kwestie związane z postępowaniem dowodowym, w szczególności w treści art. 538 nPZP przesądzono o możliwości dopuszczenia dowodu nie tylko na rozprawie, ale również na posiedzeniu niejawnym. Wskazano, że w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu skład orzekający ma obowiązek oznaczyć środek dowodowy i fakty, które mają nim zostać wykazane, a także podkreślono znaną z postępowania cywilnego zasadę, że skład orzekający nie jest związany swoim postanowieniem dowodowym i może je stosownie do okoliczności uchylić lub zmienić,
  • ponadto w treści znowelizowanego art. 540 nPZP uszczegółowiono dość skąpą regulację dotyczącą dowodów z przesłuchania  świadków,
  • uwzględniono w ramach kosztów postępowania odwoławczego także uzasadnione koszty uczestników postępowania odwoławczego wnoszących sprzeciw. W efekcie nowelizacji do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się wpis i uzasadnione koszty stron i uczestników postępowania odwoławczego wnoszących sprzeciw.

Wskazać należy przy tym, iż limit kosztów ponoszonych na wynagrodzenia oraz wydatki pełnomocnika, jest niezależny od wartości zamówienia, i  w każdym przypadku wynosi 3 600 złotych, zaś odniesienie go do wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego jest niezależnie od tego czy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny, czy też osoba nie będąca adwokatem bądź radcą prawnym (art. 510 nPZP). Dodatkowo zauważyć należy, że do kosztów postępowania nie będą zaliczone koszty tłumaczenia, o którym mowa w art. 506 ust. 2 nPZP.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM