HOME ⋅ postępowanie odwoławcze

postępowanie odwoławcze..

Czy Zamawiający, który uwzględnia odwołanie w całości ponosi koszty wpisu od odwołania?

Mimo, że nadal część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych jeszcze pod rządami starej ustawy PZP nie zostało rozstrzygniętych, należy pamiętać, że do postępowań odwoławczych ich dotyczących (jeżeli zostały wszczęte po 1 stycznia 2021 r.) będziemy stosować już przepisy nowej ustawy. Stanowi o tym art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. …

Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym przez KIO?

Na gruncie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 ustawy Prawo zamówień publicznych istotnej zmianie uległy przepisy regulujące postępowanie odwoławcze przed KIO, o czym pisaliśmy w publikacji “Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO“. Jedną z istotnych zmian, jest wprowadzenie „profesjonalizacji” zastępstwa przed KIO.  Kwestię tę reguluje art. 510 PZP, który stanowi, kto może być pełnomocnikiem …

Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO

Sejm uchwalił ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w zakresie nowego PZP 2021, o których pisaliśmy w publikacji “Rządowy projekt zmian nowego PZP 2021“. Nowelizacja dokonuje również zmian w Dziale IX …

Charakter opinii prywatnej w sporze przed KIO

W toku postępowania dowodowego przed KIO zarówno strony jak i uczestnicy postępowania odwoławczego wskazują dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody takie w celu poparcia swoich twierdzeń lub odparcia twierdzeń strony przeciwnej można przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Przed Izbą, podobnie jak w postępowaniu sądowym, dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków …