Cena ryczałtowa a czyn nieuczciwej konkurencji

Wykonawcy zobowiązani są do uczciwego konkurowania o wybór ich oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wszelkie „optymalizacje” cenowe nie mające uzasadnienia rynkowego i zmierzające do uzyskania przewagi nad innymi wykonawcami w ramach kryteriów oceny ofert naruszają interes pozostałych uczestników rynku zamówień. Taka manipulacja cenowa często sprowadza się do przerzucania kosztów pomiędzy poszczególnymi elementami cenotwórczymi. …

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021

W poprzedniej publikacji „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” wskazywaliśmy na sytuacje, w których zamawiający zobowiązany jest wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Dziś wskażemy, co powinny zawierać wyjaśnienia wykonawcy na gruncie nowej ustawy.  Kwestię tę reguluje art. 224 ust. 3 nPZP, wskazując, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mogą dotyczyć w szczególności:  zarządzania …

Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Różnice w cenach ofert są codziennością w zamówieniach publicznych, jednak w sytuacji, gdy zamawiający potwierdzi, że oferta wykonawcy zawiera cenę rażąco niską – będzie miał obowiązek jej odrzucenia, po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego.  Z ceną rażąco nisko mamy do czynienia w sytuacji, gdy jest ona niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych. Oznacza to zatem …

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia w nowym PZP

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie pozwalające na to, aby wykonawcy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadza jednak pewne odmienności i doprecyzowania. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Przede wszystkim nowe PZP uszczegółowiło regulację dotyczącą spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Kwestię tę reguluje art. 117 …

Kiedy zamawiający nie może zmienić treści SWZ?

Nowe PZP przewiduje, że zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Tak dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku natomiast gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża …

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu regulującego wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2020 r., sygn. akt SK 9/17, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał o zgodności z Konstytucją przepisu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755, 807 i 956) (dalej: u.k.s.c.), który w ówczesnym brzmieniu przewidywał opłatę stałą od …

Analiza potrzeb i wymagań – zbędny formalizm czy instrument zapewnienia efektywności?

Nowe PZP 2021 nałożyło na zamawiających publicznych nieznany dotychczas obowiązek przeprowadzania przed wszczęciem zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne analizy potrzeb i wymagań. Zobowiązanie zamawiających do dokonywania analizy potrzeb i wymagań ma służyć realizacji jednego z głównych celów nowej ustawy jakim jest zwiększenie efektywności zamówień publicznych.  Część zamawiających z pewnością nie jest …

Zmiany Dyrektywy 2009/33/WE w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy

W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego1 dalej: Dyrektywa 2019/1161. Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do wprowadzenia odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia …

Procedura odwrócona w nowym PZP 2021

W aktualnym stanie prawnym procedura odwrócona została uregulowana dość oszczędnie w treści art. 24aa ust. 1 PZP, który stanowi, iż:  Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile …

Czy wybór zabezpieczenia zwrotu zaliczki należy do zamawiającego, a decyzja ta jest wiążąca dla wykonawcy?

Zasadą jest, że zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana przez niego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Z udzieleniem zaliczki wiąże się kwestia zabezpieczenia jej zwrotu. W myśl art. 151a ust. 5 PZP zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach wskazanych …