Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb z wolnej ręki w nowym PZP 2021

W jednym z poprzednich artykułów “Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021” pisaliśmy na temat trybów udzielenia zamówienia, z których od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać zamawiający w postępowaniach o  udzielenie zamówienia klasycznego poniżej progów unijnych. Jednym z tych trybów jest, znany także obecnej ustawie, tryb z wolnej ręki. Czy nowe PZP …

Zamówienia in –house w nowym PZP 2021

Ustawodawca w nowym PZP 2021 doprecyzowuje przesłanki udzielenia zamówienia in-house. Chodzi o zamówienia udzielanie przez tzw. zamawiających publicznych (tj. zamawiających, o których mowa w art. 4 nowego PZP m.in. jednostki sektora finansów publicznych) oraz część zamawiających sektorowych w postaci zamawiających publicznych w zakresie, w jakim wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej (art. 5 ust 1. Pkt 1 nowego PZP) – jednostkom kontrolowanym lub kontrolującym.  Kwestię udzielania …

Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021

Nowe PZP wprowadza istotne zmiany jeżeli chodzi o udzielanie klasycznych zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Począwszy od stycznia 2021 r. zamawiający nie skorzystają już z tak popularnego dotychczas trybu przetargu nieograniczonego.   Na początek warto wskazać, że pod pojęciem zamówień klasycznych należy rozumieć zamówienia udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w …

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego w nowym PZP 2021 – nowe regulacje

W nowym Prawie Zamówień Publicznych znalazły się nieco zmienione niż dotychczas regulacje dotyczące powoływania się przez wykonawców na zdolności podmiotów trzecich. Aktualnie kwestia korzystania z cudzych zasobów została uregulowana w art. 118 i nast. Nowego PZP. Pierwsza odrębność dotyczy wyraźnego dopuszczenia przez ustawodawcę możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego nie tylko w celu wykazywania …

Odwołanie do KIO w nowym PZP 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany w zakresie katalogu czynności oraz zaniechań czynności zamawiającego wobec których możliwe jest wniesienie środka ochrony prawnej w postaci odwołania do KIO. W dotychczasowym stanie prawnym zakres możliwych do zaskarżenia czynności/zaniechań zamawiającego zależy przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z postępowaniem o wartości powyżej czy poniżej progów …

Poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ

W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1 doszło do sporu odnośnie tego, czy zamawiający miał prawo do poprawienia jako „innej omyłki”, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, informacji zawartej w formularzu ofertowym odnośnie oferowanego zakresu dostawy. Niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Rzeczona sprawa dotyczyła postępowania w przedmiocie …

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym PZP 2021 – czy zachęci zamawiających do zawierania ugód?

Ustawodawca poświęcił Dział X nowego PZP regulując zagadnienie pozasądowego rozwiązywania sporów. Powyższe stanowi wyraz ogólnego trendu zmierzającego do ułatwienia stronom rozwiązywania konfliktów w ramach postępowań mniej sformalizowanych, tańszych, szybszych oraz uwzględniających wolę porozumienia. Czy wprowadzone w nowym PZP instrumenty skutecznie skłonią zamawiających do zawierania ugód?  Dlaczego zamawiający boją się ugód? Instytucje zamawiające bardzo niechętnie rozwiązują z wykonawcami spory w sposób polubowny. Na gruncie obecnego stanu prawnego, strony …

Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek przewidziany w ustawie PZP 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., przewiduje nieznany dotąd obowiązek sporządzania przez zamawiających raportu z realizacji zamówienia. Jest to przejaw zwiększonego zainteresowania ustawodawcy etapem realizacji zamówień publicznych, celem raportu jest bowiem dokonanie oceny wykonania zamówienia i źródeł ewentualnych komplikacji.  W myśl art. 446 nowego PZP Zamawiający obligatoryjnie sporządza raport z realizacji zamówienia w przypadku gdy:   na realizację zamówienia wydatkowano …

Czy brak informacji o modelu i producencie urządzenia może skutkować odrzuceniem oferty?

Brak podania w formularzu ofertowym modelu oraz producenta oferowanego urządzenia, a zatem danych umożliwiających dokonanie jednoznacznej jego identyfikacji nie pozwala zamawiającemu na zbadanie zgodności urządzenia z postawionymi w SIWZ wymaganiami. Jeżeli zamawiający nie jest w stanie ustalić tych danych w sposób nie budzący wątpliwości na podstawie innych informacji zawartych w ofercie, oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. …