Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a stan epidemii

W poprzednim artykule “Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne”, po krótce omówiliśmy kluczowe zmiany wprowadzone w obszarze zamówień publicznych i mające na celu wsparcie przedsiębiorców oraz zapewnienie ich płynności finansowej w okresie pandemii. Jednym z takich rozwiązań jest tymczasowy zakaz zaspokajania się zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwestii tej dotyczy nowo wprowadzony do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-191 art. 15r1.  …

Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne

W dniu 24.06.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 z dnia 2020.06.23), zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 4.0. Na temat planowanych zmian w obszarze zamówień publicznych i mechanizmów …

UZP potwierdza dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie terminu wykonania zamówienia

W niedawno opublikowanej opinii Urząd Zamówień Publicznych potwierdza możliwość aneksowania umowy o udzielenie zamówienia po upływie umownego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia (z całością opinii można zapoznać się na stronie UZP ).   Jest to istotna wskazówka dla zamawiających, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, gdy wykonawcy składają liczne wnioski o zmianę zawartych umów. Obowiązujące regulacje nie przewidują automatycznego przedłużenia …

Konflikt interesów w nowym PZP 2021

Nowe PZP 2021 wprowadza zmiany w zakresie regulacji dotyczących wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego. Na wzór rozwiązań przyjętych dyrektywach europejskich nowe PZP 2021 posługuje się wyraźnie pojęciem konfliktu interesów.   Wyłączenie osób wobec których istnieje konflikt interesów z postępowania stanowi emanację jednej z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych w postaci zasady obiektywizmu i …

Klauzule abuzywne w nowym PZP 2021

Konieczność kształtowania wzorów umów w sprawie zamówień publicznych w sposób proporcjonalny i uwzględniający interes wykonawców była podnoszona już na etapie koncepcji nowego prawa zamówień publicznych. Jako jeden z argumentów przytaczano wówczas, że formułowanie wzorców umownych w sposób jednostronny i nieproporcjonalny wywiera negatywny wpływ na wydatkowanie środków publicznych. Wykonawcy składają bowiem mniej ofert, a także kalkulują wysokość kar oraz ryzyk, którymi zostali …

Współdziałanie zamawiającego przy wykonaniu umowy w nowym PZP 2021

Nowe PZP 2021 przewiduje istotne zmiany w obszarze przepisów regulujących zawieranie i realizację umów w sprawie zamówienia publicznego. Zmiany te mają na celu nie tylko ograniczenie jednostronnego kształtowania umów przez zamawiających oraz przerzucania nieproporcjonalnych ryzyk kontraktowych na wykonawców, ale także wzmocnienie regulacji dotyczących fazy wykonania i następnie ewaluacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.   Co ważne, realizacji zamówienia publicznego z poszanowaniem interesów obu stron umowy ma służyć wyraźne wyartykułowanie w nowym PZP 2021 zasady współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu …

Zmiany w zakresie wadium w nowym PZP 2021

W nowym PZP 2021 zostały nieco zmienione regulacje dotyczącej wnoszenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Aktualnie kwestie dotyczące form oraz zasad wnoszenia, zwrotu oraz zatrzymywania wadium są uregulowane w art. 97 oraz 98 nowego PZP 2021.  Wadium – fakultatywne  Przede wszystkim w nowym PZP 2021 wadium jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, zamawiający nie muszą już żądać wadium w postępowaniach …

Zmiana definicji wykonawcy w nowym PZP 2021

Nowe PZP 2021 zmienia podstawową, z punktu widzenia zamówień publicznych, definicję „wykonawcy” w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   Na początek warto wskazać, że dotychczasowe przepisy definiują wykonawcę jako osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (tak art. 2 pkt …

Prawo opcji w nowym PZP 2021

Prawo opcji to instytucja, która stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, przy czym wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w całości (w zakresie zadeklarowanym oraz – w przypadku wywołania opcji przez zamawiającego – także w zakresie poszerzonym). Sam wykonawca nie ma z kolei …