Nowy raport UOKIK

Raport UOKiK, który ukazał się na stronie urzędu, nie napawa optymizmem. Wynika z niego, że na rynku zamówień publicznych w Polsce wciąż istnieją poważne ograniczenia konkurencji  – m.in. w postaci ograniczonego dostępu do przetargów, zmów między oferentami, faworyzowania wykonawców przez zamawiających. W publikacji zawarto opis regulacji rządzących przetargami w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, wskazano na …

Zamówienia podprogowe

Progi kwotowe obligujące do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustalone są dla zamówień sektorowych na stosunkowo wysokim poziomie. Co do zasady tryby udzielania zamówień określone w tej ustawie znajdują zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość zamówienia sektorowego jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 tys. euro dla zamówień na dostawy lub usługi bądź 5 mln euro dla zamówień na roboty budowlane.1 W odniesieniu do pozostałych zamówień, tzw. zamówień podprogowych, ustawodawca krajowy pozostawia zamawiającym sektorowym swobodę wyboru wykonawcy, w tym także swobodę określenia procedury, w ramach której wybór taki ma być dokonany.

Sejm uchwalił nowelizację pzp

53. posiedzenie Sejmu zakończyło się uchwaleniem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącej podwykonawców. Zmiany są związane głównie z wprowadzeniem mechanizmów nadzoru nad wykonaniem zamówień, co ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa i prawidłowości w stosowaniu procedur zamówień publicznych. Dzięki nowelizacji znacznie zyskają podwykonawcy, gdyż stwarza ona im zdecydowanie więcej możliwości egzekwowania ich praw do terminowej …