Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Nowa regulacja, określająca zasady przenoszenia pozwoleń na budowę wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oraz ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.11). Na podstawie nowej regulacji przeniesienie pozwolenia na budowę z dotychczasowego inwestora na nabywcę nieruchomości odbywać się może bez zgody dotychczasowego inwestora. Na podstawie rozporządzenia wydanego zgodnie z nowelizacją wprowadzony został także ujednolicony formularz do składania wniosków o przeniesienie pozwolenia na budowę. 

Nowa regulacja 

Aktualnie zgodnie z art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy:  

1) oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

3) zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopię tej zgody. 

Istotne jest jednak, że zgodnie z art. 40 ust. 1a Prawa budowalnego zgoda, o której mowa w pkt 3 powyżej, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę. 

Jest to ważna zmiana ponieważ w stanie prawnym sprzed nowelizacji przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu wymagało uzyskania zgodny strony na rzecz której pozwolenie zostało wydane. 

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego. Wzór formularza wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.  

Ponadto formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

Ocena wprowadzanych zmian

W związku z tym, że w niektórych przypadkach uzyskanie zgody dotychczasowego inwestora było utrudnione opisywaną zmianę ocenić należy pozytywnie. Dodatkowo ujednolicenie treści wniosków, które mają być używane w sprawach o przeniesienie pozwolenia na budowę oraz wprowadzenie procedury elektronicznej powinno wpłynąć na czas rozpatrywania spraw dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę.  

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl