HOME ⋅ epidemia COVID-19

epidemia COVID-19..

Unieważnienie postępowania z uwagi na COVID-19 – KIO potwierdza taką możliwość

W jednym z niedawnych wyroków KIO, który dotyczył postępowania o udzielenie zamówienia na najem kombajnów chodnikowych prowadzonego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., Izba analizowała zasadność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w powołaniu na pandemię COVID-19.  W ocenie zamawiającego konsekwencje wprowadzenia na terytorium kraju stanu epidemii COVID-19 dla jego działalności gospodarczej uzasadniały unieważnienie postępowania przetargowego w …

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a stan epidemii

W poprzednim artykule “Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne”, po krótce omówiliśmy kluczowe zmiany wprowadzone w obszarze zamówień publicznych i mające na celu wsparcie przedsiębiorców oraz zapewnienie ich płynności finansowej w okresie pandemii. Jednym z takich rozwiązań jest tymczasowy zakaz zaspokajania się zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwestii tej dotyczy nowo wprowadzony do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-191 art. 15r1.  …

Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne

W dniu 24.06.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 z dnia 2020.06.23), zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 4.0. Na temat planowanych zmian w obszarze zamówień publicznych i mechanizmów …

UZP potwierdza dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie terminu wykonania zamówienia

W niedawno opublikowanej opinii Urząd Zamówień Publicznych potwierdza możliwość aneksowania umowy o udzielenie zamówienia po upływie umownego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia (z całością opinii można zapoznać się na stronie UZP ).   Jest to istotna wskazówka dla zamawiających, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, gdy wykonawcy składają liczne wnioski o zmianę zawartych umów. Obowiązujące regulacje nie przewidują automatycznego przedłużenia …

Udzielanie zamówień publicznych w dobie COVID -19

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-191, które stanowią wskazówki odnośnie dopuszczalnych mechanizmów dokonywania zamówień publicznych w ramach unijnych traktatów w dobie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.  Komisja wskazuje przede wszystkim na możliwość:  znacznego skrócenia terminów, aby przyspieszyć przebieg postępowań …

Tarcza antykryzysowa a zamówienia publiczne

Znamy już wstępne propozycje składające się na tzw. tarczę antykryzysową mającą na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii koronawirusa (COVID-19). Projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt) został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Jakie …