Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a stan epidemii

W poprzednim artykule Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne, po krótce omówiliśmy kluczowe zmiany wprowadzone w obszarze zamówień publicznych i mające na celu wsparcie przedsiębiorców oraz zapewnienie ich płynności finansowej w okresie pandemii. Jednym z takich rozwiązań jest tymczasowy zakaz zaspokajania się zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwestii tej dotyczy nowo wprowadzony do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-191 art. 15r1. 

Zakaz skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Art. 15r1 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 przewiduje generalny zakaz potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności względem zamawiającego, a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego i 90 dni od dnia odwołania ostatniego z nich. Regulacja ta ma zastosowanie o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Jednak zakaz skorzystania przez zamawiającego z zabezpieczenia nie jest bezwzględny. W przypadku bowiem, gdy termin ważności zabezpieczenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii + 90 dni od dnia odwołania ostatniego z nich, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w art. 15r1o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. W interesie wykonawcy powinno być zatem utrzymanie ciągłości zabezpieczenia. 

Przedłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Co ważne, nowy art. 15r1 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19  wprowadza także zmiany w zakresie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przewidując, że: 

„W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.” 

Należy pamiętać, także o pewnej modyfikacji dotyczącej liczenia terminów – przepis art. 15r1 ust. 5 stanowi bowiem, że obliczając terminy, o których mowa wyżej, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów. 


1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   

 

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl