HOME ⋅ kryteria oceny ofert

kryteria oceny ofert..

Kiedy jest dopuszczalne kryterium oceny ofert w postaci kary umownej?

Co do zasady ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze pozacenowych kryteriów oceny ofert, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów, które zagwarantują, że wybór oferty najkorzystniejszej odpowiadał będzie uzasadnionym interesom i potrzebom zamawiającego. Przedstawiony w art. 91 ust. 2 PZP przykładowy katalog kryteriów ma charakter otwarty, zamawiający jest zatem uprawniony do ustanowienia także kryteriów innych niż …

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego w nowym PZP 2021 – nowe regulacje

W nowym Prawie Zamówień Publicznych znalazły się nieco zmienione niż dotychczas regulacje dotyczące powoływania się przez wykonawców na zdolności podmiotów trzecich. Aktualnie kwestia korzystania z cudzych zasobów została uregulowana w art. 118 i nast. Nowego PZP. Pierwsza odrębność dotyczy wyraźnego dopuszczenia przez ustawodawcę możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego nie tylko w celu wykazywania …

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty – obowiązek zamawiającego

Przepis art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP odnoszący się do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wymaga od zamawiającego podania, oprócz informacji o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, również stosownego uzasadnienia faktycznego i prawnego. W każdym przypadku wykonawcy powinni mieć możliwość prześledzenia procesu decyzyjnego zamawiającego, a zatem wiedzieć, na jakiej …

Kryteria jakościowe muszą mieć oparcie w uzasadnionych potrzebach zamawiającego

Zasadą jest, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteria te mogą odnosić się  między innymi do ceny lub kosztu, jakości, właściwości estetycznych i funkcjonalnych, aspektów społecznych czy środowiskowych. PZP nie określa zamkniętego katalogu możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, opisując je jedynie w sposób przykładowy, z tym …

Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert

Zamawiający, inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, mogą stosować cenę jako jedynie kryterium ceny ofert, która – w przypadku tej kategorii zamawiających – jest zawsze kryterium legalnym – tak orzekłaKIO w wyroku z dnia 27 maja 2019 r, sygn. akt KIO 719/19.