HOME ⋅ czyn nieuczciwej konkurencji

czyn nieuczciwej konkurencji..

Cena ryczałtowa a czyn nieuczciwej konkurencji

Wykonawcy zobowiązani są do uczciwego konkurowania o wybór ich oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wszelkie „optymalizacje” cenowe nie mające uzasadnienia rynkowego i zmierzające do uzyskania przewagi nad innymi wykonawcami w ramach kryteriów oceny ofert naruszają interes pozostałych uczestników rynku zamówień. Taka manipulacja cenowa często sprowadza się do przerzucania kosztów pomiędzy poszczególnymi elementami cenotwórczymi. …

Wzajemne udostępnienie sobie zasobów a czyn nieuczciwej konkurencji

Warto wskazać, że przepisy PZP ograniczają możliwość złożenia w danym postępowaniu dwóch ofert przez jednego wykonawcę, jak również dopuszczalność składania odrębnych ofert przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej. Nie zakazują jednak równoczesnego występowania w danym postępowaniu jako wykonawca i podmiot udostępniający zasoby konkurentowi. Czy oznacza to, że wykonawcy w toku postępowania o udzielenie …

Czy używanie nielegalnego oprogramowania do przygotowania oferty może zaszkodzić wykonawcy?

Wyrokiem z dnia 5 lipca 2017 r. (sygn. akt KIO 1186/17) Izba rozstrzygnęła odwołanie złożone od czynności odrzucenia oferty wykonawcy, zapadłe w następującym stanie faktycznym. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane otrzymał ofertę wykonawcy, co do której uznał, iż została sporządzona przy użyciu nielegalnego oprogramowania. Zwrócił się zatem do …

Czy manipulowanie przez wykonawcę ceną składową oferty, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji, może skutkować odrzuceniem jego oferty?

Zasadą jest, iż wskazywane przez wykonawcę w ofercie ceny składowe odnoszące się do jej poszczególnych elementów muszą odzwierciedlać realne dla nich koszty. Za czyn nieuczciwej konkurencji skutkujący odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP, może być poczytane między innymi takie rozkładanie kosztów oferty, które zmierza do uzyskania korzystnej punktacji i wyeliminowania …