HOME ⋅ prawo zamówień publicznych

prawo zamówień publicznych..

Covid-19: szczególna regulacja dotycząca umów w sprawie zamówienia publicznego

Wśród przepisów mających stanowić odpowiedź na „sytuację koronawirusową” wobec umów realizowanych w oparciu o prawo zamówień publicznych uwagę zwraca niewątpliwe art. 15r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.   Przepis ten, wprowadzony 31 marca 2020 r., następnie nieco zmodyfikowany 18 kwietnia 2020 r. wprowadza dodatkową (obok …

Zgłoszenie umowy podwykonawczej poniżej 50 tys. zł – czy brak zgłoszenia stanowi przesłankę do odmowy bezpośredniej płatności przez Zamawiającego?

Obowiązek zgłoszenia umowy podwykonawczej Zamawiającemu jest przedmiotem regulacji samej umowy zawieranej w ramach realizacji inwestycji, jak i przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1 – dalej: p.z.p.. Zgłoszenie umowy podwykonawczej wg. p.z.p. Artykuł 143b p.z.p. jest podstawową regulacją odnoszącą się do kwestii przedstawiania umów podwykonawczych Zamawiającemu. Zgodnie z przepisami to …

Czy kryteria oceny ofert mogą być subiektywne?

W ciągu ostatnich kilku lat z dużą intensywnością obserwujemy zmiany, jakie wprowadza ustawodawca krajowy i unijny, zmierzając do zwiększenia stosowalności w procesie udzielania zamówień publicznych pozacenowych kryteriów oceny ofert. Mimo powyższych starań, jednostki zamawiające z pewną dozą ostrożności podejmują próby wypracowania właściwych rozwiązań w tym zakresie. Zamawiający często zdają się zapominać, że pozacenowe kryteria oceny …

Rażąco niska cena

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących …

Postanowienia SIWZ

Tylko przez pryzmat wymagań jasno określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ możliwe jest dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowania oraz badania i oceny złożonych ofert.