HomeZespół ⋅ Ewa Rostkowska

Ewa Rostkowska

Radca prawny

Poznań

polski, angielski

Profil

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w obsłudze projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Wspiera klientów w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, w ramach programów takich jak POIR, WRPO,RPLB, POIŚ i in.

Doświadczenie

Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie  wieloaspektowej pomocy prawnej  dla spółek sektora elektroenergetycznego. Jej specjalizacja obejmuje również prawo pracy. Doradza w kwestiach związanych z rekrutacją pracowników, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunków pracy, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, BHP, opracowywaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, motywacją płacową i świadczeniami pozapłacowymi. Opracowywała oraz negocjowała kontrakty menedżerskie. Doradzała w toku procesu negocjowania układu zbiorowego pracy, sporządzała protokoły dodatkowe do ZUZP oraz opracowywała wykładnię postanowień ZUZP. Wielokrotnie doradzała w procesie restrukturyzacji pracodawców, w tym przejścia zakładu pracy w trybie art. 23(1) KP. Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią GJW pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy. Reprezentuje klientów realizujących projekty unijne w toku kontaktów z instytucjami finansującymi (m.in. na etapie  kontroli wniosków o płatność). Posiada doświadczenie w występowaniu  przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Legitymuje się doświadczeniem zdobytym w wielu złożonych projektach biznesowych. Uczestniczyła w pracach związanych z uzyskaniem zgody UOKiK na koncentrację związaną z utworzeniem przez Enea S.A. i Energa S.A. wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Elektrowni Ostrołęka, świadczyła usługi doradztwa prawnego w toku wieloaspektowego projektu zakupowego realizowanego przez jedną z największych grup kapitałowych w Polsce. Rocznie zapewnia wsparcie prawne ponad stu procesom zakupowym, w tym m.in. w toku wielu projektów badawczo-rozwojowych. Doradzała w toku inwestycji związanych z budową farm wiatrowych, prowadziła szkolenia z zakresu prawa energetycznego, publikuje w prawniczych portalach tematycznych.

Wykształcenie, uprawnienia

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny, wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America w USA. Biegle posługuje się językami angielskim.