Udostępnianie zasobów

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednakże w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy podmiot trzeci udostępnia takie zdolności jak doświadczenie, to zobowiązany jest do realizacji robót, do wykonania których rzeczone zdolności są wymagane. W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przed KIO (por. wyrok z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 930/19) przedmiotem sporu było to, czy oświadczenie wykonawcy w zakresie podwykonawstwa wskazane w ofercie oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów mogą podlegać wyjaśnieniu.

W stanie faktycznym sprawy zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W treści formularza ofertowego zgodnie z art. 36b ust. 1 PZP wymagał wskazania, jaką część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw podwykonawców. Zamawiający nie zastrzegł przy tym konieczności osobistego wykonania zamówienia. Warto przypomnieć, że wskazanie w formularzu ofertowym nazw podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia jest wyłącznie obowiązkiem informacyjnym. Informacja o podwykonawcach jest oświadczeniem wiedzy wykonawcy, które może podlegać wyjaśnieniu i uzupełnieniu. Gdy wykonawca dodatkowo powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu treść oświadczenia wykonawcy odnośnie podwykonawstwa musi być powiązana z treścią zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.

W rzeczonej sprawie jeden z wykonawców w treści formularza ofertowego wskazał, że skorzysta z podwykonawstwa w zakresie robót rozbiórkowych. Powołał się przy tym na zasoby podwykonawcy w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. Wraz z ofertą przedłożył zobowiązanie podmiotu trzeciego, które było niepełne. Dopiero w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, oferent wskazał, że podmiot trzeci zobowiązał się do udostępnienia zasobów w całym okresie realizacji, co omyłkowo nie znalazło potwierdzenia w pierwotnie złożonym zobowiązaniu dołączonym do oferty. Jednocześnie wykonawca przedstawił prawidłowe zobowiązanie ww. podmiotu do udostępnienia zasobów. Wyjaśniał przy tym, że w formularzu ofertowym omyłkowo wskazał niepełny zakres udziału podmiotu trzeciego w realizacji robót budowlanych jako „roboty rozbiórkowe”, podczas gdy prawidłowy zakres powinien brzmieć „roboty budowlane”, co znajduje potwierdzenie w uzupełnionym zobowiązaniu do udostępnienia zasobów. Zamawiający po otrzymaniu nowego zobowiązania stwierdził, iż ingerencja w formularz ofertowy jest niedopuszczalna i odrzucił ofertę wykonawcy.

Izba po rozpoznaniu sprawy nie przychyliła się do tego stanowiska. Skład orzekający wskazał, że treść oświadczenia wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy mogła podlegać wyjaśnieniu w związku z badaniem zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy zasobów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz realności tego udostępnienia.  KIO uznała, że w tym stanie faktycznym zamawiający powinien był stwierdzić, że złożone dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postepowaniu i wezwać wykonawcę do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 PZP, a następnie po uzyskaniu wyjaśnień, wezwać na podstawie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełniania zobowiązania podmiotu trzeciego i oświadczenia złożonego przez wykonawcę w formularzu ofertowym – o zakresie zamówienia, który zostanie przez niego powierzony do wykonania podwykonawcy.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl