Czy Zamawiający, który uwzględnia odwołanie w całości ponosi koszty wpisu od odwołania?

Mimo, że nadal część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych jeszcze pod rządami starej ustawy PZP nie zostało rozstrzygniętych, należy pamiętać, że do postępowań odwoławczych ich dotyczących (jeżeli zostały wszczęte po 1 stycznia 2021 r.) będziemy stosować już przepisy nowej ustawy. Stanowi o tym art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020).

Jak zatem na gruncie nowego PZP wygląda kwestia ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, w przypadku, gdy Zamawiający przychyli się do stanowiska odwołującego się wykonawcy?

Warto zacząć od tego, że do momentu zamknięcia rozprawy Zamawiający ma prawo uwzględnić odwołanie wniesione przez wykonawcę zarówno w całości jak i w części. Konsekwencją uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania w całości jest umorzenie postępowania odwoławczego przed KIO, pod warunkiem jednak, że do tego postępowania nie przystąpił żaden wykonawca po stronie zamawiającego albo żaden z wykonawców, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 523 PZP. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Kto ponosi koszty przy uwzględnieniu odwołania?

W zależności od tego, w którym momencie nastąpi uwzględnienie odwołania, inne będzie rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. Kwestię tę reguluje § 9 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (t.j. Dz.U. 2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, poz. 2437).

Jeżeli Zamawiający uwzględni odwołanie w całości przed otwarciem rozprawy przez KIO albo uwzględni je w części, a co do pozostałej części wykonawca cofnie odwołanie, wówczas Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu. Odwołujący nie otrzyma jednak od Zamawiającego kosztów, o których mowa w § 5 pkt 2, w szczególności kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie, gdyż znoszą się one wzajemnie między stronami, co oznacza, że każda strona ponosi takie koszty we własnym zakresie.

Z kolei jeżeli uwzględnienie odwołania w całości nastąpi po otwarciu rozprawy bądź uwzględnienie nastąpi w części, a w pozostałej części odwołujący wycofa zarzuty, Izba zasądzi od Zamawiającego na rzecz odwołującego równowartość kwoty wpisu oraz koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia. Powyższe dotyczy jedynie sytuacji, gdy po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca, bądź ten który przystąpił nie złoży sprzeciwu.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM