HOME ⋅ koszty postępowania odwoławczego

koszty postępowania odwoławczego..

Czy Zamawiający, który uwzględnia odwołanie w całości ponosi koszty wpisu od odwołania?

Mimo, że nadal część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych jeszcze pod rządami starej ustawy PZP nie zostało rozstrzygniętych, należy pamiętać, że do postępowań odwoławczych ich dotyczących (jeżeli zostały wszczęte po 1 stycznia 2021 r.) będziemy stosować już przepisy nowej ustawy. Stanowi o tym art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. …

Częściowe uwzględnienie i oddalenie odwołania a koszty postępowania odwoławczego

W marcu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Krośnie wydał ciekawe orzeczenie (por. wyrok z 24 marca 2017 r., I Ca 26/17) dotyczące możliwości częściowego uwzględnienia i zarazem oddalenia odwołania. Sprawa trafiła do rozpoznania na skutek skargi Prezesa UZP od wyroku KIO, w której to skardze Prezes argumentował, iż przepisy PZP nie przewidują możliwości częściowego uwzględnienia …