Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

W sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pojęcie strony jest interpretowane w sposób bardzo szeroki (znacznie szerzej niż w postępowaniach dotyczących pozwoleń na budowę), każdorazowo konieczne jest ustalenie istnienie interesu prawnego po stronie danego podmiotu.

Uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanej

Niedawno na blogu opisywałem zmiany w Prawie budowlanym dotyczące nowej, ujednoliconej postaci ogólnego postępowania legalizacyjnego. Zmiany, wprowadzone nowelizacją ustanawiają także uproszczoną postać postepowania legalizacyjnego. Uproszczone postepowanie legalizacyjne dotyczy obiektów, od których wybudowania upłynęło co najmniej 20 lat. Uproszczona procedura legalizacyjna wiąże się między innymi z koniecznością przygotowania mniejszej ilości dokumentów legalizacyjnych. Procedura nie przewiduje również pobierania opłat legalizacyjnych. 

W jaki sposób emocje sterują decyzjami inwestycyjnymi?

Chociaż inwestorzy kierują się w swoich decyzjach racjonalnością, emocje zawsze wpłyną na wybór jednego z rozwiązań. Jednak świadomość ich występowania daje przewagę i kontrolę nad nimi. Wiedza, że nasz mózg korzysta z błędów poznawczych, pozwala podejmować lepsze decyzje i w efekcie uniknąć niektórych z nich.  

Zmiana definicji obszaru oddziaływania w Prawie budowlanym

Nowelizacją prawa budowlanego zmodyfikowano definicję obszaru oddziaływania obiektu. Zmiana będzie miała istotne znaczenie praktyczne doprowadzi bowiem do ograniczenia liczby podmiotów, które biorą udział w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wydanie pozwolenia na budowę.

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie po dniu 19 września 2020 roku – wzmocnienie zasady trwałości decyzji administracyjnych

Na skutek wprowadzenia do Prawa budowlanego art. 37b oraz art. 59h nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat oraz nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.