Kryteria selekcji w postępowaniach wieloetapowych

Pojęcie „kryteriów selekcji” zostało wprowadzone do ustawy PZP w drodze czerwcowej nowelizacji[1]. Poprzednie brzmienie przepisów, odwoływało się do „obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu wyłonienia wykonawców”.

Mimo zmian w nazewnictwie, rola kryteriów selekcji pozostała taka sama – służą one prekwalifikacji wykonawców, a zatem ograniczeniu liczby wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i mogą się zakwalifikować do dalszych etapów w postępowaniach wielostopniowych. Znajdą zatem zastosowanie w takich trybach jak przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem czy dialog konkurencyjny.

Czy stosowanie kryteriów selekcji jest obligatoryjne? Na pierwszy rzut oka brzmienie art. 48 ust. 2 pkt 6 PZP wskazywałoby, że nie. Przepis ten przewiduje bowiem, że w treści ogłoszenia o zamówieniu (w przetargu ograniczonym) zamawiający zobowiązany jest zawrzeć kryteria selekcji tylko, jeśli są one ustalone. Przy czym art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio także do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem czy dialogu konkurencyjnego.

W praktyce jednak, z uwagi na konieczność limitowania liczby wykonawców, którzy mogą złożyć ofertę (w przetargu ograniczonym jest to maksymalnie 20 wykonawców) niezbędne będzie ustalenie przez zamawiającego kryteriów selekcji. Tylko bowiem w ten sposób może on wyłonić wykonawców, których zaprosi do składania ofert, jeżeli ich łączna liczba jest większa niż wskazana w ogłoszeniu.

W jaki sposób powinny być ustalane kryteria selekcji? Ustawodawca wprost nie daje odpowiedzi na to pytanie.  Pomocna jest jednak treść art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP, który przewiduje obowiązek wykluczenia wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej “kryteriami selekcji”. Należy mieć również na uwadze również cel, jaki mają spełniać w postaci prekwalifikacji wykonawców. Powinny zatem umożliwić klasyfikację wniosków od najlepszego do najgorszego oraz wskazanie, którzy wykonawcy mogą zostać dopuszczeni do dalszego etapu postępowania.

Kryteria selekcji mogą odnosić się do różnych aspektów takich jak sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy czy jego zdolność technicznej lub zawodowej. Nie ma przy tym wymogu, aby były tożsame rodzajowo z warunkami udziału w postępowaniu. Jednak częstą praktyką zamawiających jest przyznawanie punktacji za wykonane większej liczby dostaw, usług czy robót budowlanych, niż te, które są wymagane w ramach danego warunku udziału w postępowaniu.

[1] Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020)

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl