HOME ⋅ KIO

KIO..

Czy zamawiający może odmówić odbioru robót budowlanych w przypadku drobnych wad i usterek?

Czy zamawiający ma prawo uzależniać dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy od usunięcia przez wykonawcę wszelkich, nawet najdrobniejszych wad? W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1 zamawiający we wzorze umowy przewidział, że może odmówić odbioru robót budowlanych do czasu usunięcia przez wykonawcę wad, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone takie wady, które nadają się …

Koronawirus a rozpoznawanie spraw przed KIO, co może zrobić zamawiający?

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną KIO zawiesiła organizację i rozpoznawanie spraw w okresie od 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy okres ten zostanie przedłużony. Powyższe nie oznacza jednak, że uległy zawieszeniu terminy do wnoszenia środków ochrony prawnej. Wykonawcy nadal mają możliwość składania odwołań, choćby za pośrednictwem platformy ePUAP, …

Czy można złożyć JEDZ poświadczony elektronicznie przez notariusza?

W jednym z niedawnych wyroków1, KIO analizowała dopuszczalność zastosowania instytucji poświadczenia notarialnego do składania oświadczenia JEDZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Stan sprawy nie dotyczył wprawdzie JEDZ-a składanego dla wykonawcy, lecz dla podmiotu trzeciego, który udostępniał swoje zasoby w postępowaniu. Oświadczenie JEDZ dla podmiotu trzeciego Warto zaznaczyć, że przepisy PZP wyraźnie przewidują formę jaką winno …

Gwarancja wadialna w formie skanu? KIO potwierdza taką możliwość

Rolą wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest takie zabezpieczenie zamawiającego, aby miał on możliwość na podstawie posiadanego dokumentu gwarancji wadialnej, do żądania od gwaranta zapłaty kwoty wadium, w razie ziszczenia się jednej z przesłanek stanowiących podstawę do skorzystania z tego zabezpieczenia.  Dotychczasowe orzecznictwo Izby wskazywało, iż dokument gwarancji wadialnej, czy to bankowej …

Wykorzystanie nielegalnego oprogramowania przy sporządzaniu oferty skutkuje jej odrzuceniem

Wykonawca, który posługuje się przy sporządzaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nielegalnym oprogramowaniem narusza, co najmniej dobre obyczaje i godzi w porządek prawny – do takich wniosków doszła KIO rozpoznając sprawę 1, w której wykonawca sporządził kosztorys ofertowy przy wykorzystaniu nielegalnej wersji programu służącego do kosztorysowania Norma Pro.