Brak podania przez wykonawcę stawki podatku VAT przy odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT – jakie są konsekwencje?

Czy w przypadku gdy w ramach realizacji danego zamówienia ma zastosowanie odwrotne obciążenie podatkiem VAT, brak wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym stawki podatku wbrew wymogom zamawiającego, przy jednoczesnym dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 91 ust. 3a PZP, powoduje, że oferta wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ? Zagadnieniem tym zajęła się KIO w wyroku z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt: KIO 1654/19.

Brak podania stawki podatku VAT w ofercie a niezgodność z treścią SIWZ

W stanie faktycznym sprawy zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie wykonania robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. W formularzu ofertowym wymagał od oferentów wskazania: ceny ofertowej netto, stawki % podatku VAT (wskazując na odwrócony vat) oraz podania, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeżeli tak, to wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Przy czym w treści SIWZ zamawiający określił, iż podanie stawki podatku VAT służyć ma jedynie wyliczeniu ceny ofertowej brutto. Jeden z wykonawców w formularzu ofertowym, w polu dotyczącym stawki podatku nie wskazał konkretnej stawki, lecz umieścił znak „- %”. Podał natomiast cenę netto oraz nazwę towaru/usługi wg PKWiT. Przedmiotem sporu przed KIO było m.in. to, czy tak sporządzona oferta jest niezgodna z treścią SIWZ.

Obowiązek ustalenia prawidłowej stawki obciąża Zamawiającego

Izba po rozpoznaniu sprawy przyjęła, iż w świetle art. 91 ust. 3a PZP, obowiązek ustalenia prawidłowej wysokości stawki podatku VAT, a w konsekwencji przeprowadzenia działań matematycznych wynikających z konieczności doliczenia do podanej przez wykonawcę kwoty netto, kwoty podatku VAT, ciąży na zamawiającym. Niepodanie przez wykonawcę stawki VAT, nie powoduje niemożliwości obliczenia ceny ofertowej brutto dla celów porównania ofert, gdyż Zamawiający miał wszelkie informacje niezbędne do samodzielnego ustalenia obowiązującej stawki podatku VAT oraz do oceny oferty. W ocenie Izby, z treści powyższego przepisu nie wynika obowiązek wykonawcy wskazania zamawiającemu właściwej stawki podatku VAT dla dostawy lub usługi będącej przedmiotem konkretnego zamówienia publicznego.

Izba orzekła, że w przedmiotowej sprawie nie można przyjąć, iż doszło do niezgodności oferty wykonawcy z treścią SIWZ, gdyż niezgodność taka dotyczyć może tylko kwestii merytorycznych oferty. Izba podkreśliła, iż treść oferty wykonawcy należy czytać całościowo z uwzględnieniem oświadczenia złożonego przez wykonawcę w zakresie tytułu powstania obowiązku podatkowego, gdzie posłużył się on odpowiednim kodem polskiej klasyfikacji wyrobów i usług oraz częścią opisową, w taki sposób, że nie było wątpliwości co do wysokości obowiązującej stawki podatku VAT.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl