HOME ⋅ wykluczenie wykonawcy

wykluczenie wykonawcy..

Jakich dokumentów może żądać zamawiający w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP?

Ustawodawca przewidział dwie przesłanki wykluczenia z postępowania dotyczące kwestii prawidłowego uiszczenia należności podatkowych i składkowych przez wykonawcę. Pierwsza z nich, obligatoryjna, zawarta jest w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP. Zgodnie z tym przepisem z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, …

Stwierdzenie zmowy przetargowej nie jest możliwe bez wykazania celu antykonkurencyjnego

Jakie możliwości ma zamawiający, gdy wykryje zmowę przetargową? Co do zasady dysponuje dwoma instrumentami, które w zależności od sytuacji umożliwiają mu wyeliminowanie z postępowania nieuczciwych wykonawców. Jednym z takich instrumentów jest wykluczenie wykonawcy w oparciu o treść art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP, drugim odrzucenie jego oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 …

Czy zawarcie umowy konsorcjum może być uznane za zmowę przetargową?

W poprzednim wpisie dotyczącym manipulacji cenowych poruszaliśmy zagadnienie możliwości odrzucenia oferty wykonawcy, gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Podstawą dla takiego działania jest art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP, jednak umożliwia on odrzucenie oferty jedynie w określonym momencie postępowania o udzielenie zamówienia tj. na etapie oceny ofert. Dziś natomiast zajmiemy się możliwością wykluczenia …