HOME ⋅ wykluczenie z postępowania wykonawcy

wykluczenie z postępowania wykonawcy..

Przesłanki wykluczenia związane z naruszeniem przepisów prawa pracy i ochrony środowiska – jakie zmiany wprowadziło nowe PZP

Niektóre z przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia są związane z naruszeniem przez wykonawcę przepisów prawa pracy, socjalnego i ochrony środowiska. Chociaż lista okoliczności pozwalających na wykluczenie zawarta w obowiązującym PZP jest taka sama jak w poprzednio obowiązującej ustawie, to jednak przepisy je regulujące zawierają istotne zmiany. Najważniejszą różnicę stanowi przesunięcie okoliczności dotyczących …

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania – co zmieniło nowe PZP 2021?

Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy PZP wprowadzenie zamawiającego w błąd było sankcjonowane wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o dwie odmienne przesłanki, wskazane odpowiednio w art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP. Obecnie obowiązująca ustawa wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany. Przede wszystkim wykluczenie ze względu …

Jak uniknąć wykluczenia z postępowania w przypadku wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP?

Zgodnie treścią z art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: “w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury …

Wykluczenie wykonawcy ze względu na udział w przygotowaniu postępowania

Sama okoliczność, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania na rzecz zamawiającego nie stanowi jeszcze wystarczającej przesłanki do wykluczenia go z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP. Niezbędne jest bowiem ustalenie, że udział ten spowodował zakłócenie konkurencji oraz, że to zakłócenie konkurencji nie może zostać wyeliminowane w inny sposób niż w drodze wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Instytucja self-cleaning z perspektywy zamawiającego

Możliwość samooczyszczenia (z ang. self-cleaning) przysługuje wykonawcy w sytuacji, gdy zachodzą w stosunku do niego niektóre z ustawowych przesłanek wykluczenia z postępowania. Przesłanki te przewidziane są w art. 24 ust. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, a także  art. 24 ust. 5 PZP. Z perspektywy zamawiającego procedura samooczyszczenia wiąże się z tym, że …