Czy złożenie odwołania może być poczytywane za przedłużenie terminu związania oferta?

W zależności od wartości zamówienia wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ i wynoszący odpowiednio 30, 60 lub 90 dni. Przed upływem tego okresu wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP.  Sam zamawiający jest uprawniony zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy jeden z członków konsorcjum może samodzielnie złożyć odwołanie?

Czy ma gruncie przepisów PZP jeden z wykonawców (konsorcjantów) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może samodzielnie złożyć odwołanie? Zauważyć bowiem należy, że konsorcjum nie jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, odrębnym od poszczególnych członków - konsorcjantów. W konsekwencji status wykonawcy, który uprawnia do wniesienia odwołania odnosi się do wszystkich członków konsorcjum łącznie.