HomeSpecjalizacjePrawo Spółek, Transakcje, Przekształcenia, Badania ⋅ Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości

Przeprowadzamy kompleksowe badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence nieruchomości) mających być przedmiotem transakcji (zakupu, sprzedaży), aportu lub innego zamierzenia inwestycyjnego. Wykonywane przez nas audyty obejmują wszystkie istotne aspekty stanu prawnego nieruchomości.  Dokonujemy całościowej oceny sytuacji formalnoprawnej nieruchomości, analizujemy umowy, których przedmiotem jest nieruchomość oraz analizujemy toczące się postępowania pod kątem bezpieczeństwa planowanej inwestycji. Celem badania jest opracowanie raportu z badania opisującego czynniki ryzyka, które wpływają na wartość nieruchomości lub mogą decydować o możliwości prowadzenia inwestycji na nieruchomości. Nasze raporty wspierają podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Zakres badania

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy kompleksowe badania due diligence nieruchomości. Zakres badania może obejmować m.in. pełną analizę statusu własnościowego nieruchomości, obciążenia nieruchomości, uwarunkowania administracyjnoprawne, podatkowe, środowiskowe oraz cywilnoprawne. Przygotowane przez nas audyty umożliwiają identyfikację zagrożeń związanych z planowaną transakcją lub inwestycją oraz dają pełny obraz aktualnej sytuacji prawnej nieruchomości.

Analiza możliwości wykorzystania nieruchomości w określonym celu inwestycyjnym

Przeprowadzane badania często związane są z potrzebą ustalenia możliwości wykorzystania nieruchomości dla realizacji określonych zamierzeń inwestycyjnych.  W tym zakresie dokonujemy szczegółowej analizy struktury właścicielskiej nieruchomości, weryfikujemy informacje znajdujące się w księdze wieczystej oraz analizujemy wypisy i wyrysy uzyskane z publicznych baz danych. Analizujemy zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wszystkich innych decyzji i aktów prawnych, które mogą mieć znaczenie dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Niejednokrotnie w ramach prowadzonych analiz uwzględniamy oraz analizujemy informacje dot. przeznaczenia oraz statusu nieruchomości sąsiednich.  W przypadku jeżeli nieruchomość jest własnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej – analizujemy również umowy spółek, statuty lub inne akty korporacyjne, które mogą zawierać określone wymagania w zakresie rozporządzania nieruchomością. W ramach badania uwzględniamy również uwarunkowania przepisów szczególnych dotyczących zarówno badanej nieruchomości jak i rodzaju inwestycji, która ma zostać na niej zrealizowana. 

Analiza zobowiązań umownych i innych obciążeń dotyczących nieruchomości

Poddajemy także szczegółowej analizie wszystkie umowy, ugody, porozumienia, decyzje i orzeczenia sądowe, które mogą mieć znaczenie dla nabywcy nieruchomości lub mieć znaczenie dla realizowanego zamierzenia inwestycyjnego. Sprawdzamy, czy nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich, analizujemy możliwości oraz koszty związane ze zniesieniem obciążeń oraz ustalamy wagę ryzyk i rzeczywisty wpływ obciążeń na możliwość realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Przygotowujemy analizy dotyczące realizacji zawartych umów lub ugód w przyszłości. Weryfikujemy istnienie służebności, oddziałujących na nieruchomość immisji oraz sporów sąsiedzkich. Sporządzamy także szczegółowe analizy w zakresie hipotek ustanowionych  na nieruchomości, uwzględniające możliwości oraz uwarunkowania związane ze zniesieniem istniejących obciążeń.

Analiza postępowań mających znaczenie dla nieruchomości

Przygotowywane przez nas raporty z badania due diligence uwzględniają analizę zakończonych postępowań oraz procesów będących w toku, które mają wpływ na planowaną inwestycję. Analizujemy dokumentacje postępowań cywilnych, karnych i administracyjnych z perspektywy ewentualnej egzekucji komorniczej lub administracyjnej skierowanej do nieruchomości. Weryfikujemy oraz oceniamy treść zarzutów formułowanych w sporach sąsiedzkich pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo prawne korzystania z nieruchomości. W raporcie z badania uwzględniamy także analizy spraw karnych i podatkowych prowadzonych przeciwko właścicielom lub posiadaczom nieruchomości, które mogą grozić orzeczeniem przepadku nieruchomości.

Identyfikacja ryzyka i zagrożeń

Podejmowane przez nas czynności w ramach badania due diligence zmierzają do kompleksowej identyfikacji ryzyk związanych z transakcją dotyczącą nieruchomości oraz ustaleniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wagi i znaczenia biznesowego z perspektywy planowanej inwestycji.  W ramach audytu oceniamy czy nieruchomość może zostać wykorzystana dla realizacji celu inwestycyjnego, czy jest zagrożona ewentualnym zajęciem lub przepadkiem, czy osoby trzecie mogą kierować wobec niej roszczenia w przyszłości oraz czy mogą ponawiać roszczenia, które były już przedmiotem sporu. Całościowa ocena sytuacji prawnej nieruchomości pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.