HomeSpecjalizacjePrawo Spółek, Transakcje, Przekształcenia, Badania ⋅ Fuzje i przejęcia spółek

Fuzje i przejęcia spółek

Zapewniamy całościowe wsparcie procesów łączenia spółek, obejmujące fuzje oraz przejęcia istniejących podmiotów. Przygotowujemy analizy wspierające procesy podejmowania decyzji biznesowych. Sporządzamy umowy inwestycyjne oraz bierzemy udział w negocjowaniu ich treści, a także wspieramy spółki w tworzeniu dokumentów korporacyjnych i uzyskiwaniu wymaganych zgód administracyjnych. Zapewniamy kompleksową pomoc w kontaktach z wierzycielami, kontrahentami i interesariuszami. Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie procesu przejmowania spółki.

Ocena zasadności przeprowadzenia fuzji lub przejęcia

Przygotowujemy szczegółowe analizy prawne specyfikujące korzyści i ryzyka związane z planowanym łączeniem spółek. Pomagamy ustalić, który sposób połączenia będzie bardziej korzystny z perspektywy podatkowej oraz organizacyjnej. Wspieramy spółki w takiej organizacji procesu fuzji lub przejęcia, by w jak najmniejszym stopniu wpływał on na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Proponujemy ewentualne alternatywne scenariusze dla osiągnięcia celów stawianych przez właścicieli (wspólników, udziałowców, akcjonariuszy). Weryfikujemy w jaki sposób planowane połączenie wpłynie na posiadane przez spółkę zezwolenia, koncesje i ulgi.

Przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w toku procesu przygotowania umów inwestycyjnych, od etapu listu intencyjnego, aż po sfinalizowanie transakcji. Przygotowujemy zapisy umowne oraz klauzule, których celem jest pełna realizacja zamierzeń kontrahentów. Pomagamy ukształtować partnerskie relacje podmiotów zaangażowanych w fuzję lub przejęcie oraz tworzymy regulacje chroniące przed nadużyciami. Zwracamy szczególną uwagę na zapisy kształtujące odpowiedzialność zaangażowanych podmiotów oraz ich stosunki wewnętrzne. W imieniu naszych klientów negocjujemy treść umów inwestycyjnych i w miarę potrzeby pomagamy we wprowadzaniu stosownych zmian w już zawartych kontraktach.

Sporządzanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia fuzji lub przejęcia

Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu lub uzyskaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia fuzji lub przejęcia spółki. Pomagamy sporządzić plan połączenia uwzględniający projektowane zamierzenia inwestycyjne. Przygotowujemy projekty wymaganych uchwał, zmiany w umowie lub statucie spółki oraz oświadczenia dotyczące sytuacji zainteresowanych podmiotów. Współpracujemy z biegłym rewidentem w zakresie, w jakim jest to niezbędne do szybkiego i rzetelnego wydania przez biegłego opinii. W przypadku fuzji transgranicznych pomagamy w toku przygotowania pisemnego sprawozdanie uzasadniającego połączenie spółek.

Reprezentowanie spółek w kontaktach z wierzycielami

Wspieramy spółki w relacjach z wierzycielami na każdym etapie fuzji lub przejęcia. Świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z zaspokojeniem lub zabezpieczeniem wierzytelności powstałych przed dniem połączenia. Reprezentujemy członków organów w procesach dotyczących ich odpowiedzialności za zobowiązania spółek. Współpracujemy ze spółkami w zakresie oceny skutków połączenia dla ich wierzycieli. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami oraz przygotowujemy porozumienia i ugody, których celem jest umożliwienie procesu łączenia.

Kompleksowa obsługa procesu łączenia spółek

Reprezentujemy klientów we wszystkich czynnościach urzędowych związanych z procesem połączenia spółek. Świadczymy pomoc w postępowaniach rejestrowych oraz w procedurach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgody tych organów są wymagane do skutecznego przeprowadzenia procesu łączenia. Wspieramy spółki w zakresie spełnienia wymogów proceduralnych i przygotowujemy niezbędne zawiadomienia oraz dokumenty korporacyjne. Kancelaria GJW świadczy również pomoc prawną w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał dotyczących połączenia spółek.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.