HomeSpecjalizacjePrawo Spółek, Transakcje, Przekształcenia, Badania ⋅ Likwidacja spółki

Likwidacja spółki

Świadczymy kompleksową pomoc w toku procesów likwidacji spółek osobowych i kapitałowych. Opracowujemy najkorzystniejsze scenariusze działań oraz przygotowujemy niezbędne dokumenty związane z otwarciem likwidacji i dalszymi etapami procesu likwidacji. Reprezentujemy likwidowane spółki przed sądami rejestrowymi i innymi instytucjami publicznymi. Wspieramy likwidatorów w podejmowaniu czynności likwidacyjnych oraz realizowaniu obowiązków sprawozdawczych. Prowadzimy również spory powstałe na tle odpowiedzialności likwidatorów za szkodę lub długi spółki.

Otwarcie likwidacji spółki

Wykonujemy analizy oraz sporządzamy opinie prawne, których celem jest podjęcie przez właścicieli spółki właściwych decyzji co do jej dalszego losu. Analizujemy oraz przedstawiamy uwarunkowania alternatywnych względem likwidacji scenariuszy działania: sprzedaży spółki, przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości. Opracowujemy harmonogramy i warianty planowanej likwidacji oraz pomagamy w jej skutecznym otwarciu. Reprezentujemy spółkę w postępowaniu sadowym w przedmiocie jej rozwiązania.

Sporządzenie niezbędnych dokumentów

Wspieramy spółki w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów w okresie likwidacji. Nasza pomoc obejmuje m.in. sporządzanie protokołów i projektów uchwał w przedmiocie rozwiązania spółki oraz powołania likwidatorów. Zapewniamy wsparcie w toku przygotowywania sprawozdania likwidacyjnego. Przygotowujemy oraz pomagamy w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia zgromadzeń zatwierdzających. W razie potrzeby sporządzamy umowy lub porozumienia, które są niezbędne do efektywnego przeprowadzenia procesu likwidacji spółki.

Wnioski do KRS i innych instytucji

W ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego obejmujące otwarcie likwidacji, wpis likwidatorów, wykreślenie spółki z rejestru oraz zgłoszenie dokumentów sprawozdawczo-finansowych. Sporządzamy dokumentację niezbędną do dokonania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także prowadzimy w imieniu spółki korespondencję z innymi podmiotami publicznoprawnymi. Reprezentujemy spółki w postępowaniu rejestrowym, w imieniu których udzielamy wymaganych przez sądy wyjaśnień oraz czuwamy nad prawidłowym przebiegiem postępowania. W razie konieczności składamy środki zaskarżenia od orzeczeń niekorzystnych dla spółek oraz reprezentujemy interesy naszych klientów w postępowaniach odwoławczych.

Wsparcie w zakresie czynności likwidacyjnych

Kancelaria GJW oferuje pełne wsparcie likwidatorom i spółkom w zakresie czynności likwidacyjnych. Podejmujemy działania zmierzające do zakończenia bieżących spraw spółki, ze szczególnym uwzględnieniem ściągnięcia wierzytelności oraz zaspokojenia wierzycieli spółki. Prowadzimy w tym zakresie negocjacje z kontrahentami i dążymy do zawierania porozumień, które umożliwią szybkie zakończenie procesu likwidacji. W razie konieczności wszczynamy postępowania sądowe lub administracyjne w celu zakończenia interesów spółki. Zapewniamy również wsparcie w zakresie upłynnienia majątku spółki i jego podziału pomiędzy wspólników.

Prowadzenie spraw powstałych na tle likwidacji spółki

Reprezentujemy likwidatorów w sprawach dotyczących nieściągalnych długów likwidowanej spółki oraz nieuregulowanych należności publicznoprawnych. Świadczymy także pomoc w postępowaniach o odwołanie likwidatorów wraz z ustanowieniem nowych likwidatorów i określeniem ich wynagrodzenia oraz w sporach odszkodowawczych pomiędzy likwidatorami a spółką. Prowadzimy także sprawy dotyczące roszczeń regresowych z udziałem likwidatorów.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.