HomeSpecjalizacjePrawo Spółek, Transakcje, Przekształcenia, Badania ⋅ Due diligence spółek

Due diligence spółek

Przeprowadzamy profesjonalne badania due diligence prawne i podatkowe spółek oraz grup spółek prawa handlowego. Wspieramy także naszych klientów w toku badań prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (potencjalnych inwestorów) doradzając w jaki sposób zabezpieczać interesy badanej spółki. Badania due diligence przeprowadzamy w oparciu o własną metodologię badania, wypracowaną w toku wielu audytów realizowanych przez zespół naszej kancelarii. W toku badania uwzględniamy wszystkie istotne aspekty funkcjonowania spółek (w tym zakresy badania związane ze specyfiką branży w której działa spółka), co umożliwia precyzyjne zidentyfikowanie zagrożeń dla planowanej transakcji. Dla naszych klientów przygotowujemy pełne raporty z badania oraz raporty typu red flag, w których koncentrujemy się na wyspecyfikowaniu kluczowych ryzyk oraz sposobów zabezpieczenia lub minimalizowania skutków ich wystąpienia. Raporty z audytów sporządzamy w formie, która zapewnia przejrzystość oraz umożliwia zainteresowanym podmiotom poznanie stanu prawnego oraz ocenę ewentualnych ryzyk prawnych związanych z transakcją.

Zakres badania due diligence spółki

Celem przeprowadzanych badań jest zidentyfikowanie istniejących lub potencjalnych ryzyk prawnych, których wystąpienie będzie wpływało na wartość przedsiębiorstwa. Badania due diligence wykonujemy na zlecenie spółek lub inwestorów w związku z ich określonymi zamierzeniami biznesowymi, takimi jak sprzedaż udziałów lub akcji, przejęcie lub połączenie spółek, wprowadzenie spółki na giełdę czy planowana restrukturyzacja.  Etap wstępny prac związanych z przeprowadzeniem badania obejmuje opracowanie listy badania due diligence, która stanowi program badania. Lista badania podlega uzgodnieniom zarówno z klientem oraz badaną spółką. 

Badanie due diligence prawne

Sytuacja prawna spółki to podstawowy zakres prowadzonego badania due diligence. Pracę rozpoczynamy od analizy podstawowych informacji określających sytuację prawną spółki: struktury własnościowej spółki, w tym zakresu uprawnień przyznanych wspólnikom lub akcjonariuszom, zasad korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem organów zarządczych i nadzorczych, umowę lub statut spółki oraz spełnienie ciążących na niej obowiązków rejestrowych, ocenę podejmowanych przez spółkę uchwał oraz treść wewnętrznych regulaminów. Pełna lista badania due diligence prawne obejmuje zwykle takie zakresy badania jak: sprawy korporacyjne, nieruchomości, majątek spółki, własność intelektualna, pomoc publiczna i dotacje ze środków UE, pożyczki umowy kredytowe, pozwolenia i koncesje, zobowiązania i należności, udziały w innych spółkach, zatrudnienie i sprawy socjalne oraz ubezpieczenia.

Badanie due diligence podatkowe

Prowadzimy szczegółowe analizy sytuacji podatkowej spółki, które zmierzają do ustalenia statusu wywiązywania się przez spółkę z obowiązków podatkowych oraz ewentualnych potencjalnych zagrożeń związanych z ujawnionymi nieprawidłowościami lub wątpliwościami. W badaniu uwzględniamy prowadzone postępowania skarbowe, wydane decyzje podatkowe i wszystkie inne aspekty działania spółki, które mają znaczenie z punktu widzenia zobowiązań podatkowych. 

Sytuacja finansowa spółki

Raporty z badania due diligence prawnego i podatkowego stanowią punkt wyjścia dla określenia sytuacji finansowej badanej spółki. W toku procesu badania analizujemy m.in. majątek spółki, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących wierzytelności oraz długów. Weryfikujemy zawarte umowy oraz prowadzone postępowania (sądowe, administracyjne), także pod kątem ich negatywnego wpływu na płynność finansową spółki. Analiza obejmuje także potencjał gospodarczy badanego podmiotu, z uwzględnieniem posiadanego mienia, przyznanych zezwoleń, koncesji i licencji oraz praw własności intelektualnej.

Inne aspekty funkcjonowania spółki

Prowadzone przez nas audyty obejmują także inne aspekty działalności spółki, które mają znaczenie dla potencjalnych inwestorów. W swoich analizach uwzględniamy m.in. stosunki wewnętrzne istniejące na gruncie prawa pracy (analiza regulacji z zakresu zbiorowego prawa pracy), zgodność zasad przetwarzania danych osobowych z regulacjami krajowymi i europejskimi, zasady ochrony bezpieczeństwa danych, zasady ochrony praw własności intelektualnej. Na życzenie naszych klientów uwzględniamy również niejednokrotnie założenia prawne modelu biznesowego spółki lub grupy kapitałowej w której działa spółka oraz analizujemy praktyki operacyjne, porównując je z praktykami stosowanymi przez konkurentów w branży. 

Wsparcie spółek w badaniu due diligence

Świadczymy także kompleksową pomoc w zakresie przygotowania spółki do badania due diligence przeprowadzanego przez podmiot zewnętrzny na zlecenie potencjalnego inwestora. Pomagamy w sporządzeniu niezbędnych dokumentów, zestawień i wyjaśnień, by zminimalizować wpływ prowadzonego audytu na bieżącą działalność spółki oraz zapewnić jak najwyższy poziom ochrony informacji i tajemnic przedsiębiorstwa. Zapewniamy także niezbędne analizy i sporządzamy opinie prawne w celu przyspieszenia pracy audytorów.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.