HOME ⋅ pzp

pzp..

Wspólne prowadzenie postępowania

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa PZP”) w art. 3 wskazuje zakres podmiotowy jej zastosowania. Oznacza to, iż podmioty wymienione enumeratywnie w tym przepisie mają ustawowy obowiązek udzielania zamówień w na zasadach i w trybie określonym w ustawie PZP. Ponadto zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy PZP zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i …

Wyższe progi stosowania PZP oraz kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.1 Po wejściu w życie …

Obowiązek zamawiającego

Jednym z obowiązków stawianych zamawiającemu przez ustawodawcę jest obowiązek wyjaśniania wykonawcom treści SIWZ w odpowiedzi na złożone przez wykonawców wnioski o takie wyjaśnienie. Wyjaśnienia, które nie będą wypełniały określonych warunków mogą zostać uznane za naruszenie art. 38 ust. 1 PZP i stanowić podstawę do skorzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej.

Zbliża się kolejna nowelizacja PZP

Jak podaje Urząd Zamówień publicznych 11 października 2013 r. Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącą podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają służyć: 1. wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego …

Nowelizacja ustawy PZP

Z dniem 11 września 2013 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzająca w dotychczasowej regulacji dwie istotne dla zamawiających sektorowych zmiany. Pierwsza z wprowadzonych zmian doprecyzowuje katalog wyłączeń od stosowania przepisów ustawy odnoszących się do zamówień sektorowych. W znowelizowanym art. 138a ust. 1 ustawy PZP wskazano wprost, że zamawiający sektorowi prowadzący …