Nowelizacja ustawy PZP

Z dniem 11 września 2013 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzająca w dotychczasowej regulacji dwie istotne dla zamawiających sektorowych zmiany.

Pierwsza z wprowadzonych zmian doprecyzowuje katalog wyłączeń od stosowania przepisów ustawy odnoszących się do zamówień sektorowych. W znowelizowanym art. 138a ust. 1 ustawy PZP wskazano wprost, że zamawiający sektorowi prowadzący działalność wymienioną w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują przepisów ustawy do udzielania zamówień sektorowych także na dostawy paliw gazowych. Dotychczas przepis ten wymieniał jedynie dostawy energii elektrycznej lub ciepła i dostawy paliw do wytwarzania energii.

Druga z wprowadzonych zmian odnosi się natomiast do transakcji dokonywanych na giełdzie towarowej. Na mocy nowo dodanego w art. 67 ustępu 5, zamawiający udzielający zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 9, tj. zamówienia na dostawy dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nie stosować zasad dotyczących formy przekazywania wniosków, zawiadomień i informacji w toku postępowania (art. 27 PZP), obowiązku żądania oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (art. 68 ust. 2 PZP) oraz zasad dotyczących umów w sprawie zamówienia (art. 139 PZP).

Jak wskazuje na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych:

wprowadzenie powyższego przepisu ma na celu dostosowanie procedury zamówieniowej do specyfiki zamówień dokonywanych na giełdzie towarowej, w toku której nie jest możliwe dochowanie wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej z uwagi na anonimowość dokonywania transakcji oraz wymogu złożenia najpóźniej z wraz zawarciem umowy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

(źródło: www.uzp.gov.pl).

Literalne brzmienie tej regulacji wskazuje jednak, że wprowadzona zmiana sięga dalej – w art. 139 ustawy PZP uregulowana jest bowiem nie tylko zasada pisemności umów w sprawie zamówienia publicznego, ale także zasada ich jawności oraz stosowania do nich przepisów kodeksu cywilnego.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl