Elektrownia wiatrowa a podatek od nieruchomości – kwestia nadal kontrowersyjna?

Wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych spowodowało m.in. trudności w interpretacji (głównie przez podatników) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej. W NSA na rozpoznanie oczekuje obecnie ponad 100 skarg kasacyjnych dotyczących przedmiotowego zagadnienia.

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE

Nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z OZE, rozwiązania usprawniające funkcjonowanie systemu aukcyjnego oraz inne istotne zmiany dla korzystających z systemów aukcyjnych, małych wytwórców energii elektrycznej z OZE i podmiotów zamierzających wybudować elektrownie wiatrowe - o tym, i o innych zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE z dnia 7 czerwca 2018 roku.

Czy spółki shared service w grupach energetycznych powinny stosować PZP?

W uzasadnieniu wyroku z 5 października 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmienił dotychczasowy sposób rozumienia pojęcia „instytucji zamawiającej”, co może spowodować konieczność weryfikacji statusu podmiotowego spółek zależnych należących do grupy kapitałowej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawozdanie z konferencji Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego UAM oraz UW – „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”

Policja gospodarcza, kontrola kontroli przedsiębiorcy, kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych - o tym, i o innych tematach poruszanych na Konferencji Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”.

Ocena inwestycji OZE pod kątem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed i po 25 września 2010 r.

W ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w przypadku gdy na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, powinny one zostać uwzględnione w studium oraz miejscowym planie. W toku postępowań administracyjnych można się spotkać z istotnymi rozbieżnościami w stosowaniu tych nowych regulacji.

System białych certyfikatów bez opłaty zastępczej i przetargów?

Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej zakłada pozostawienie obecnego systemu wsparcia (tzw. „białych certyfikatów”), do którego wprowadzone zostanie jednak kilka istotnych zmian. Uzasadnieniem ich wprowadzenia jest negatywna ocena dotychczasowego systemu, który okazał się niewydolny, czego dowodem jest m.in. niewielki stopień wyczerpania kwot białych certyfikatów przewidzianych do wydania w przetargach.