Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, minister właściwy do spraw klimatu zobowiązany jest do określenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh w ramach systemu wsparcia. Stawka ta będzie podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. W niniejszym wpisie omówię projektowany akt, przybliżę czynniki wpływające na ustalenie proponowanej przez Ministerstwo stawki oraz wskażę wątpliwości związane z metodologią ustalenia ww. stawki. 

Zespół do spraw przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych

W celu ustalenia maksymalnej opłaty za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2020 r. powołano Zespół, który zająć się miał przygotowaniem metodyki wyliczenia ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh. 

Zespół składał się z przedstawicieli: Ministra Klimatu i Środowiska; Ministra Aktywów Państwowych; Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej; Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Koordynatora Służb Specjalnych; Szefa Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa URE. 

Czynniki wpływające na koszt energii

Zdaniem Zespołu ds. przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej, na koszt energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji zlokalizowanych na morzu ma wpływ: 

 • prędkość wiatru – parametr ten wpływa na ilość godzin pracy instalacji z pełną mocą w ciągu roku,
 • odległość od brzegu – wpływa na długość kabla eksportowego oraz koszty instalacji i eksploatacji urządzeń uzależnione od długości transportu z portu instalacyjnego na teren morskiej farmy wiatrowej oraz ilości roboczogodzin spędzanych na morzu przez brygady eksploatacyjne i serwisowe,
 • głębokość akwenu – wpływa na typ i rodzaj konstrukcji fundamentów,
 • rozwój technologii – wpływa na wzrost mocy jednostkowych ograniczający zużycie materiałów przy tej samej mocy zainstalowanej MFW i straty zacienienia wiatrowego wynikające z rozmieszczenia pojedynczych turbin. Rozwój technologii wpływa również na zwiększenie efektywności globalnych łańcuchów dostaw. 
 • koszty pracy – wpływają na koszt projektowania instalacji urządzeń oraz ich eksploatacji.

Stawka maksymalna za energię elektryczną określona w projektowanym akcie

Projekt rozporządzenia wskazuje w § 2 cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, która wynosić może 301,5 zł/MWh. 

Przyjętą w rozporządzeniu stawkę ceny maksymalnej oparto na następujących parametrach technicznych oraz wskaźnikach referencyjnych morskich farm wiatrowych: 

 • odległość od brzegu – 45 km, 
 • głębokość – 40 m, 
 • współczynnik wykorzystania mocy – 45,7  proc., 
 • średnia moc morskiej farmy wiatrowej – 1000 MW, 
 • prędkość wiatru – 9,46 m/s na wysokości 100 m, 
 • rok uruchomienia morskiej farmy wiatrowej – 2026, 
 • techniczny czas życia i okres amortyzacji – 25 lat, 
 • kurs euro NBP, średnia z ostatnich 5 lat od 2021 (zniwelowanie efektu COVID-19) – 4,31 EUR/PLN, 
 • kurs dolara NBP, średnia z ostatnich 5 lat od 2021 (zniwelowanie efektu COVID-19) – 3,81 USD/PLN, 
 • inflacja; 2,7 proc. r/r CPI – Cel inflacyjny NBP 2022 
 • koszty bilansowania – o wartości zero.

Obecnie podmioty z sektora energetycznego zainteresowanego inwestowaniem w morskie farmy wiatrowe podkreślają, że wskaźniki przyjęte do wyliczenia stawki maksymalnej mogą ulegać zmianie, w szczególności jeżeli chodzi o przyjęty średni kurs euro w ciągu najbliższych 5 lat. Stawka maksymalna w związku z powyższym, może być niedoszacowana bądź też przeszacowana. 

Podkreślić należy przy tym, że określenie wysokości ceny maksymalnej jest niezbędne dla uruchomienia I fazy systemu wsparcia. 


Źródło: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343601/katalog/12766472#12766472 

drukuj