10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: Rozporządzenie). Uchwalony akt wprowadza nowe przepisy poszerzające zakres danych przedstawianych przez przedsiębiorców w planach wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Rozporządzenie jest kolejnym krokiem do zapewnienia gospodarstwom domowym, przedsiębiorcom i strategicznym instytucjom bezpiecznych dostaw gazu ziemnego. 

Ograniczenia w poborze gazu ziemnego

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ograniczenia w poborze gazu ziemnego mogą być wprowadzone w przypadku: zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców, wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziemnego, awarii w sieciach operatorów systemów gazowych, zagrożenia: bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych, bezpieczeństwa osób, wystąpienia znacznych strat materialnych, konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych. 

Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób, oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego. 

Ograniczenia w poborze gazu ziemnego określa się w stopniach zasilania, zgodnie z nowym Rozporządzeniem od pierwszego do dwunastego (w miejsce dotychczasowych dziesięciu) dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny. Jedenasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej wartości poboru przez odbiorców gazu ziemnego z wyjątkiem odbiorców chronionych, a dwunasty odpowiada zerowej godzinowej i dobowej wartości poboru przez wszystkich odbiorców gazu ziemnego, w tym również niektórych rodzajów odbiorców chronionych. 

Plan Ograniczeń

Plan ograniczeń, zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia jest opracowywany przez operatora systemu przesyłowego gazowego, dystrybucyjnego, połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego. 

Pierwsza część planu zawiera informacje dotyczące: 

1) okresu obowiązywania planu, 

2) sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych odbiorców przyłączonych do ich sieci, dla poszczególnych stopni zasilania,   

3) jednostek wytwórczych, o których mowa w art. 4 ust. 4, określonych przez operatora systemu przesyłowego gazowego, po uwzględnieniu opinii operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. 

Druga część planu zawiera informacje o średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, o której mowa w art. 7 ust. 3, oraz określenie maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych. 

Operatorzy lub przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa powyżej, aktualizują corocznie plany wprowadzania ograniczeń i przedkładają je, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji. 

Odbiorcy chronieni

Nowe Rozporządzenie w art. 4 ust. 1 wprowadza katalog podmiotów chronionych, zgodnie z którym ograniczenia w poborze gazu ziemnego nie będą dotyczyć odbiorców gazu w gospodarstwach domowych; przedsiębiorców, których moc umowna przyłącza nie przekracza 710 kWh/h; podmiotów zapewniających świadczenia opieki zdrowotnej; jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; noclegowni i ogrzewalni; jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących z tym systemem; szkół; przedszkoli; organów administracji publicznej; podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce; przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych; podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami. Ograniczeniom nie będą też podlegać odbiorcy zajmujący się wytwarzaniem lub zaopatrywaniem w ciepło wszystkich typów odbiorców chronionych. 

Dodatkowo, zauważyć należy, że nowe Rozporządzenie wprowadza obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach poprzez komunikaty, które są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania, w celu umożliwienia odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu. 


Źródła:  

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9397,Rynek-gazu-nowe-przepisy-poszerzaja-zakres-danych-przedstawianych-przez-przedsie.html 

https://www.gov.pl/web/klimat/wchodzi-w-zycie-rozporzadzenie-zwiekszajace-bezpieczenstwo-dostaw-gazu-do-odbiorcow 

drukuj