Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych szczegółowo określa system wsparcia w formie prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. W aukcyjnym systemie wsparcia drugiej fazy wytwórcy, którzy uzyskają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzą energię elektryczną w morskiej farmie wiatrowej po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji otrzymają środki na pokrycie ujemnego salda.

Terminy przeprowadzania aukcji konkurencyjnych offshore

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy o offshore pierwsze aukcje mają zostać ogłoszone i przeprowadzone przez Prezesa URE w roku 2025 i 2027. Dla tych aukcji określono maksymalną łączną moc zainstalowaną morskich farm wiatrowych, którym będzie mogło zostać przyznane wsparcie. I tak, maksymalny wolumen mocy zainstalowanej elektrycznej określono na 2,5 GW dla aukcji zaplanowanych na 2025 r. oraz na 2027 r. Należy pamiętać jednak, że w przypadku gdyby wygrane oferty w 2025 r. nie wyczerpały całego oferowanego podczas aukcji wolumenu mocy zainstalowanej elektrycznej, wówczas różnica ta powiększy wolumen mocy oferowany w 2027 r.

Zasady kwalifikacji do udziału w aukcji

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o offshore Prezes URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie tego zaświadczenia. Do ww. wniosku wytwórca załącza wypełniony formularz informacji niezbędny przy ubieganiu się o pomoc publiczną wraz ze sprawozdaniami finansowymi za ostatnie 3 lata obrotowe. Procedura prekwalifikacji prowadzona przez Prezesa URE polega na sprawdzeniu inwestora pod kątem posiadania:

  • promesy przyłączenia albo zawartej umowy o przyłączenie,
  • ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej,
  • prawomocnego pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp w polskich obszarach morskich,
  • harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,
  • planu łańcucha dostaw materiałów i usług.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o offshore zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji pozostaje ważne przez 36 miesięcy od wydania.

Należy pamiętać również, że do wzięcia udziału w aukcji, poza ww. zaświadczeniem konieczne jest wpłacenie kaucji w wysokości 60 zł za 1 kW mocy przyłączeniowej. Zabezpieczenie może być również złożone w formie równoważnej kaucji lub gwarancji bankowej czy też ubezpieczeniowej.

Przebieg aukcji

Prezes URE ma obowiązek nie później niż 6 miesięcy przed jej rozpoczęciem ogłosić datę aukcji. W ustawie o offshore, podobnie jak w przypadku ustawy o odnawialnych źródłach energii zachowano zasadę minimum trzech ważnych złożonych ofert decydującą o rozstrzygnięciu aukcji. Licytujący składa ofertę obejmująca szacunkową ilością energii elektrycznej, jaką planuje wytworzyć w morskiej farmie wiatrowej i którą zamierza wprowadzić do sieci. Określa również cenę, po której zgadza się sprzedawać energię elektryczną na podstawie dwustronnego kontraktu różnicowego. Aukcję wygrywają uczestnicy oferujący najniższą cenę energii. W przypadku zaoferowania jednakowych cen przez kilku inwestorów decyduje kolejność złożenia ofert. Zwycięskie oferty nie mogą łącznie przekroczyć 100 proc. łącznej maksymalnej mocy elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji, oraz 90 proc. łącznej mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych objętych wszystkimi ofertami. Wytwórca wygrywający aukcję na sprzedaż energii elektrycznej jest zobowiązany do wytworzenia i wprowadzenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminie 7 lat od dnia zamknięcia sesji aukcji. W uzasadnionych przypadkach inwestor korzystający z drugiej fazy systemu wsparcia może wystąpić do Prezesa URE o wydłużenie ww. terminu na pierwsze wytworzenie energii elektrycznej.

Prezes URE po zamknięciu sesji aukcji podaje do publicznej wiadomości i aktualizuje na swojej stronie internetowej informacje o wynikach aukcji (tj. m.in. o wytwórcach, których oferty wygrały, dokładnych cenach zwycięskich ofert, planowanych datach pierwszego wytworzenia energii w morskich farmach wiatrowych) lub przyczynach ich unieważnienia.


Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000234

drukuj