HomeSpecjalizacjePrawo pracy ⋅ Spory sądowe z zakresu prawa pracy

Spory sądowe z zakresu prawa pracy

Doradzamy Klientom na etapie przedsądowym oraz zastępujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych przed sądami pracy. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną związaną z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procesu sądowego. 

Zapewniamy wszechstronną analizę sprawy połączoną z oceną szans procesowych oraz propozycjami w zakresie działań alternatywnych. Tym samym, przed wdaniem się w spór sądowy, wcześniej zawsze przekazujemy Klientowi rekomendację co do zasadności i opłacalności jego prowadzenia. Następnie, wspólnie z Klientem, tworzymy indywidualną strategię działania w procesie uwzględniającą przede wszystkim jego interes, jak również aktualne orzecznictwo sądowe, stanowisko literatury, czy doświadczenie zdobyte przez prawników Kancelarii GJW w toku poprzednio prowadzonych spraw. 

Posiadamy doświadczony, stały zespół procesowy, z doświadczeniem zdobytym w toku prowadzenia ponad tysiąca sporów sądowych. W sprawach, w których jest to możliwe, z sukcesami prowadzimy w imieniu naszych Klientów negocjacje (w tym także postępowania mediacyjne), które mają na celu uniknięcie długotrwałego procesu sądowego. 

Rodzaje prowadzonych postępowań sądowych 

Prowadzimy spory sądowe z zakresu prawa pracy (zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy) między innymi o roszczenia związane z: 

 • rozwiązaniem / wypowiedzeniem umów o pracę (tj. o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie, a także o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, których źródłem jest wypowiedzenie umowy o pracę lub tzw. zwolnienie dyscyplinarne), 
 • ustaleniem stosunku pracy (w sytuacji, gdy istniejąca umowa cywilnoprawna spełnia przesłanki umowy o pracę), 
 • wynagrodzeniem pracowniczym, premią, dodatkami płacowymi, nadgodzinami, odprawą, pakietami socjalnymi i innymi świadczeniami, 
 • wypadkami przy pracy, 
 • mobbingiem, dyskryminacją, nierównym traktowaniem pracowników czy naruszeniem dóbr osobistych, 
 • naruszeniem umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności (tzw. NDA) i czynami nieuczciwej konkurencji. 

Spory z ZUS

Świadczymy kompleksową obsługę prawną spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmującą postępowania administracyjne prowadzone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, których celem jest uzyskanie prawa do określonego świadczenia oraz postępowania przed sądami powszechnymi. Prowadzimy spory o roszczenia związane z działaniami lub zaniechaniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym w szczególności dotyczące: oskładkowania umów, podlegania ubezpieczeniom społecznym, zakwestionowania przez organ wysokości wynagrodzenia pracowniczego, przekwalifikowania umowy cywilnoprawnej na stosunek pracy, wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Posiadamy także bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z umarzaniem należności z tytułu zadłużenia w opłacaniu składek, a także zawieraniem ugód z organem rentowym w przedmiocie takich należności. 

Postępowania z udziałem organów administracyjnych

W zakres naszych usług wchodzi także prowadzenie przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi postępowań dotyczących między innymi różnego rodzaju decyzji wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy czy Państwową Inspekcję Sanitarną. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z właściwymi organami chociażby podczas postępowania kontrolnego w zakresie badania legalności zatrudnienia (np. prowadzenia stosownej dokumentacji pracowniczej), czy też podczas kontroli związanej z dostosowaniem warunków panujących w zakładzie pracy do przepisów BHP, czy też w zakresie badań lekarskich pracowników. 

Nasze doświadczenie potwierdza, że właściwe przygotowanie się pracodawcy do kontroli maksymalnie zwiększa szanse na jej korzystny wynik, jak również zmniejsza ryzyko skierowania przez organ sprawy do sądu. Tym samym wpływa na ich częstotliwość występowania w przyszłości. 

Postępowanie karne i wykroczeniowe w sprawach z zakresu prawa pracy

Niekiedy zdarza się, że czyn lub zaniechanie pracownika bądź pracodawcy wypełnia znamiona wykroczenia lub nawet przestępstwa. Z tego też względu, doradzamy naszym Klientom również w dziedzinie prawa i postępowania karnego oraz wykroczeniowego, występując przy tym zarówno jako obrońca oskarżonych, jak też pełnomocnik pokrzywdzonych przed organami ścigania (np. Państwową Inspekcją Pracy) i sądami powszechnymi.  

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.