HOME ⋅ paliwa gazowe

paliwa gazowe..

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego – nowe Rozporządzenie Rady Ministrów

10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: Rozporządzenie). Uchwalony akt wprowadza nowe przepisy poszerzające zakres danych przedstawianych przez przedsiębiorców w planach wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Rozporządzenie jest kolejnym krokiem do zapewnienia …

Sprawozdanie roczne podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy

Przedsiębiorcy działający na rynku paliw ciekłych realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy (dalej zwany: NCW) do 31 marca 2021 r. mają obowiązek przekazać Prezesowi URE sprawozdanie roczne za wykonanie obowiązku za 2020 r.. W niniejszym wpisie przedstawię istotne kwestie związane z realizacją NCW przez podmioty zobowiązane.  Narodowy Cel Wskaźnikowy Narodowy Cel Wskaźnikowy można określić jako „wartość”, która określa minimalny …

Stacje gazu ziemnego (CNG) oraz punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Niniejszy wpis poświęcony jest stacjom gazu ziemnego oraz punktom bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, w szczególności zaś kwestiom warunków technicznych jakie muszą spełniać.  Definicje stacji gazu ziemnego oraz punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., wyjaśnia m.in. pojęcia: paliw alternatywnych, bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, punktów bunkrowania skroplonego gazu …

Nawet do 5.000.000 zł kary za niewywiązanie się z nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem paliwami

Rozporządzenie Ministra Klimatu nałożyło na Podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą, a także podmioty wykonujące działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych (dalej: „podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem paliwami”) nowe zobowiązanie, za którego brak wykonania grożą surowe kary. Kto, …