Sprawozdanie roczne podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy

Przedsiębiorcy działający na rynku paliw ciekłych realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy (dalej zwany: NCW) do 31 marca 2021 r. mają obowiązek przekazać Prezesowi URE sprawozdanie roczne za wykonanie obowiązku za 2020 r.. W niniejszym wpisie przedstawię istotne kwestie związane z realizacją NCW przez podmioty zobowiązane. 

Narodowy Cel Wskaźnikowy

Narodowy Cel Wskaźnikowy można określić jako „wartość”, która określa minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych używanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczonym według wartości opałowej w kraju w którym ten cel wskaźnikowy jest realizowany. W skrócie jest to minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów w ogólnej puli wykorzystywanego paliwa w danym kraju.  

W polskim porządku prawnym NCW definiuje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wartości NCW określa ww. ustawa w wysokości minimum 7 proc. w 2020 r..  

Przyczyną wprowadzenia NCW w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Wskazać należy, że ww. Dyrektywa nakłada na Państwa członkowskie obowiązek podjęcia działań zmierzających do ochrony klimatu poprzez realizację przez Państwa członkowskie NCW.  

Podkreślić należy, że podmiotami realizującymi NCW są te podmioty które dokonują, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu wytwarzanie, import lub nabycia wewnątrzwspólnotowe paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, a następnie które rozporządzają nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnych lub faktycznych skutkującej trwałym wyzbyciem się ich albo podmioty, które zużywają te paliwa na potrzeby własne.  

Podmiot realizujący NCW, może zwolnić się z obowiązku jego realizacji poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. 

Wartość Narodowego Celu Wskaźnikowego na lata 2021-2024

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw określono Narodowy Cel Wskaźnikowy na lata 2021-2024 tj. na 2021 r. – 8,7 proc., na 2022 r. – 8,8 proc., na 2023 r. – 8,9 proc., na 2024 r. – 9,1 proc.. 

Termin na złożenie Prezesowi URE sprawozdania z realizacji NCW w 2020 r.

Termin złożenie sprawozdania NCW za 2020 r. mija 31 marca 2021 r.. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 30b ust 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podmioty realizujące NCW są obowiązane do przekazywania Prezesowi URE, w terminie do 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, sprawozdań rocznych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów potwierdzających jego realizację. 

Sprawozdanie za 2020 r. należy jednak złożyć w terminie wydłużonym o 30 dni, co wynika z panującego w Polsce stanu epidemii SARS-CoV-1. Podstawą prawną wydłużenia terminu ustawowego jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Kary za niedopełnienie obowiązku realizacji NCW

Podmiot zobowiązany do realizacji NCW ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku niezłożenia w terminie Prezesowi URE sprawozdania rocznego lub w przypadku podania w sprawozdaniu nieprawidłowych danych. Kara jest może wymierzana w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa URE w wysokości 5 000 złotych. Podmiotowi ukaranemu przysługuje odwołanie od ww. decyzji, które wnosi się pośrednictwem Prezesa URE do Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.  


Źródła:  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001527 

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8703,Wysokosc-Narodowych-Celow-Wskaznikowych-ustalona-na-lata-2021-2024.html 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061691199 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002290 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374 

  

  

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl