Rozporządzenie Ministra Klimatu nałożyło na Podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą, a także podmioty wykonujące działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych (dalej: „podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem paliwami”) nowe zobowiązanie, za którego brak wykonania grożą surowe kary. Kto, kiedy i jaki obowiązek musi wypełnić? 

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA

W dniu 24 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. 

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 32 ust 6 ustawy Prawo energetyczne w związku z koniecznością implementacji opublikowanego w Dzienniku Urzędowym nr L280 Unii Europejskiej Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. 

Rozporządzenie Ministra Klimatu w praktyce dokonało następujących zmian w stosunku do kodów CN: 

Odnośnie gazu płynnego LPG wprowadzono dla kodu CN 2901 10 00 wyłączenie zgodnie z którym gaz płynny LPG z takim oznaczeniem nie dotyczy produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe (§ 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu).  

W związku z publikacją ww. rozporządzenia wszystkie podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem paliwami powinny w terminie 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia, wystąpić z wnioskiem, który będzie aktualizował przedmiot wykonywanej działalności koncesjonowanej, dostosowując go do nowych oznaczeń CN.  

SANKCJE ZA NIEZŁOŻENIE WNIOSKU

Niezłożenie stosownego wniosku przez przedsiębiorcę zgodnie z art. 31 ust. 2a oraz art. 32 ust. 2c Prawa energetycznego  traktowane będzie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji lub bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przewożących 

Art. 31 ust. 2a. W przypadku zmiany wykazu paliw ciekłych określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, której skutkiem jest powstanie obowiązku uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, o której mowa w ust. l pkt 1–4, przez podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą, podmioty te składają wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taką zmianę. Niezłożenie wniosku w tym terminie przez podmiot obowiązany oznacza prowadzenie przez ten podmiot działalności bez wymaganej koncesji w zakresie wynikającym ze zmiany wykazu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. 

Art. 32 ust. 2c. W przypadku zmiany wykazu paliw ciekłych określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, której skutkiem jest powstanie obowiązku wpisu lub zmiany zakresu posiadanego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym mowa w art. 32a, podmioty wykonujące działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych składają wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taką zmianę. Niezłożenie wniosku w tym terminie przez podmiot obowiązany oznacza prowadzenie przez ten podmiot działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących w zakresie wynikającym ze zmiany wykazu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. 

W konsekwencji, podmiot, który był obowiązany do wystąpienia ze stosownym wnioskiem, naraża się na odpowiedzialność wskazaną w art. 57g ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne, który stanowi:. 

Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie do 5000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

2. Kto dokonuje przywozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a, podlega grzywnie do 2 500 000 zł.

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

o udzielenie lub zmianę koncesji bądź wniosku o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących, 

Rozporządzenie Ministra Klimatu weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 8 września 2020 r., a więc zgodnie z art. 32 ust. 2a i 2c ustawy- Prawo energetyczne, po 30 dniach mija termin do złożenia stosownego wniosku o zmianę zakresu prowadzonej działalność koncesjonowane lub wniosku o zmianę wpisu do rejestru podmiotów przewożących.  

Termin na złożenie stosownego wniosku w przypadku prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem, magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą, a także w przypadku wykonywania działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych mija już 8 października 2020 r. 


Źródła:  

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R1776 
  1. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002332 
  1. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001431 
  1. https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8992,Komunikat-nr-432020.html 
  1. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970540348 

 

drukuj