Jawność postępowania PZP a RODO – projektowane zmiany w zasadach udostępniania dokumentów

Zespół roboczy składający się m.in. z przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji oraz UODO pracuje nad zmianami w przepisach prawa, które zapewnią stosowanie regulacji wynikających z RODO[1]. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 7 czerwca 2018 r. (z projektem można zapoznać się tutaj). Przewidywane są m.in. zmiany w zakresie wynikającej z art. 8 PZP zasady jawności.

Przede wszystkim proponowane zmiany dotyczyć mają przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa (art. 10 RODO). Aktualnie w celu wykazania braku przesłanek wykluczenia wykonawcy składają informacje z KRK oraz umieszczają dane na temat ewentualnych skazań w dokumencie JEDZ (część III lit. A). Dane te mogą być także pośrednio zawarte w uzasadnieniu czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania.

W Projekcie proponuje się dodanie przepisu art. 8 ust. 5 PZP, który regulowałby zasady udostępniania dokumentacji postępowania zawierającej dane osobowe w zakresie wyroków skazujących i naruszeń prawa. Udostępnienie takich danych byłoby możliwe wyłącznie w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej, a zatem tylko podmiotom uprawnionym (zgodnie z art. 179 PZP) oraz wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie. Ograniczenia w przetwarzaniu tego typu danych wynikają z art. 10 RODO, który to przepis zezwala na przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, jedynie jeżeli przetwarzanie to jest dozwolone prawem państwa członkowskiego, oraz przy zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń praw i wolności. Zabezpieczeniem tym na gruncie PZP ma być właśnie ograniczenie kręgu podmiotów oraz celu, w jakim dane będą udostępniane.

Dodatkowo proponuje się dodanie do ustawy PZP nowego art. 8a, w którym zostanie wprost przewidziane, iż zamawiający może realizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie czy w SIWZ. Na temat tego, w jaki sposób zamawiający może wykonywać obowiązek informacyjny (zbiorczo w dokumentacji postępowania, a nie do pojedynczych wykonawców) pisaliśmy w artykule “RODO a zamówienia publiczne“.

Postulowane są także zmiany, które spowodują pewne ograniczenia dla możliwości korzystania przez podmioty, których dane są przetwarzane, z przysługujących im uprawnień przewidzianych w przepisach RODO tj. prawa dostępu do danych wynikającego z art. 15 RODO czy też prawa do ograniczenia przetwarzania wynikającego z art. 18 RODO. Co istotne, zamawiający będzie musiał poinformować wykonawców o ograniczeniach w stosowaniu powyższych przepisów już w dokumentacji postępowania.

Projektowane zmiany będą także wpływać na zasady udostępniania protokołu z postępowania oraz jego załączników. Z aktualnego brzmienia przepisu art. 96 ust. 3 PZP wprost wynika, że protokół wraz z załącznikami jest jawny, natomiast załączniki (opinie biegłych, oświadczenia, inne dokumenty) udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Z uwagi na powyższe projektodawca zaproponował wprowadzenie ust. 3a, zgodnie z którym zasada jawności, o której mowa w powyższym art. 96 ust. 3 PZP, będzie dotyczyć wszystkich danych osobowych, za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO (a zatem szczególnych kategorii danych osobowych), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl