Wadium a konsorcjum

Kwestia prawidłowego sposobu ustanowienia wadium niepieniężnego zabezpieczającego ofertę wnoszoną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) nie jest wprost uregulowana w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wątpliwości mogą dotyczyć przede wszystkim pytania, czy np. gwarancja  ubezpieczeniowa lub bankowa powinna być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum, czy też dopuszczalna jest sytuacja, w której gwarancja wskazuje tylko na jeden z tych podmiotów.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej skłaniało się ku pierwszej z ww. możliwości. Zdarzały się jednak także rozstrzygnięcia zgoła odmienne. Na przykład w orzeczeniu z dnia 5 maja 2015 r. (KIO 813/15) Izba stwierdziła, że: „(…) w przypadku objęcia gwarancją bankową tylko jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gwarant będzie miał możliwość uchylenia się od zapłaty sumy gwarancyjnej, w sytuacji, gdy przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją po stronie drugiego z wykonawców (…).  Nie można więc uznać, że oferta wspólna została prawidłowo zabezpieczona wadium.”.

Z powyższym nie zgodził się Sąd Okręgowy w Słupsku, który rozpoznając skargę na powołany wyrok KIO, orzekł, iż wystarczy, aby dokument wadialny wymieniał tylko jednego konsorcjanta. Zdaniem Sądu „(…) nie jest konieczne wymienienie w gwarancji wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie publiczne. Ważny jest cel wadium, czyli zabezpieczenie interesu zamawiającego (…). Skoro przyjmuje się jednocześnie, że członkowie konsorcjum ubiegający się wspólnie o zamówienie odpowiadają za konsekwencje powstałe w sytuacji, gdy zawarcie umowy nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z członków konsorcjum (…), to tym samym gwarancja w niniejszej sprawie jest prawidłowa”.

Cytowany wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku został wydany w dniu 23 lipca 2015 r. pod sygnaturą akt IV Ca 357/15.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl