HomeSpecjalizacjePRAWO ENERGETYCZNE, ZAGADNIENIA REGULACYJNE, OCHRONA KONKURENCJI ⋅Fotowoltaika, wiatraki, biogazownie – przygotowanie inwestycji OZE

Fotowoltaika, wiatraki, biogazownie – przygotowanie inwestycji OZE

Doradzamy oraz zapewniamy obsługę prawną związaną z zawieraniem umów sprzedaży, przesyłu i dystrybucji energii. Opracowujemy wzorce tego typu umów dla przedsiębiorstw energetycznych oraz analizujemy proponowane projekty umów gdy działamy na rzecz odbiorców lub wytwórców energii. 

Analizujemy zgodność proponowanych umów z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami aktów wykonawczych. Sporządzamy opinie prawne dotyczące zawartych umów poddając analizie kwestie związane z możliwościami ich modyfikowania (zmiany warunków) lub możliwościami przedterminowego rozwiązania umowy. Prowadzimy spory związane z niewłaściwym wykonywaniem lub brakiem wykonania zawartych umów, na etapie przedprocesowym oraz procesowym. 

Umowy OZE/MIOZE

Świadczymy pomoc prawną w toku zawierania umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucji związanych z przyłączaniem do systemu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz małych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Umowy PPA

Przygotowujemy, wspieramy w toku negocjacji oraz zapewniamy wsparcie prawne na etapie zawierania i wykonywania umów PPA (Power Purchase Agreement) – długoterminowych umów na zakup zielonej energii zawieranych zwykle pomiędzy producentem (właścicielem źródła OZE) a odbiorcą końcowym. 

Paliwa ciekłe 

Zajmujemy się kompleksową analizą umów zawieranych przez podmioty prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie obrotu paliwami ciekłymi pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz określonymi w koncesji warunkami wykonywania działalności koncesjonowanej. 

Umowy magazynowania i dystrybucji 

Weryfikujemy postanowienia m.in. umów o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych oraz o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego. Analizujemy, wyjaśniamy oraz opiniujemy postanowienia Generalnych Umów Dystrybucji  oraz Międzyoperatorskich Umów Dystrybucji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Badamy oraz opiniujemy pod względem zgodności z ustawą – Prawo energetyczne umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, a także umowy o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych. 

Dystrybucja energii do punktów ładowania 

Świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność w zakresie ogólnodostępnych stacji ładowania. Opracowujemy projekty umów oraz sporządzamy opinie prawne dotyczące zapisów w obowiązujących umowach o świadczenie usług dystrybucji energii, zawieranych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz w umowach sprzedaży takiej energii. 

Zmiana sprzedawcy 

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w przypadku wystąpienia kwestii spornych związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej (w oparciu o zasadę TPA). 

Spory sądowe/ mediacje

Reprezentujemy Strony w sprawach spornych przed sądami powszechnymi w związku z zawartymi umowami sprzedaży, przesyłu i dystrybucji energii. Uczestniczymy i wspieramy Klientów w mediacjach z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym z innymi podmiotami prowadzącymi działalność koncesjonowaną. 

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny