HomeSpecjalizacjePRAWO ENERGETYCZNE, ZAGADNIENIA REGULACYJNE, OCHRONA KONKURENCJI ⋅Postępowania koncesyjne

Postępowania koncesyjne

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów zamierzających podjąć działalność w sektorze energetyki lub otoczeniu sektora energetyki. Praktyka kancelarii obejmuje m.in. doradztwo prawne związane z uzyskiwaniem koncesji na podstawie ustawy prawo energetyczne (lub promesy udzielenia koncesji) oraz aktualizacji, zmiany przedmiotu i zakresu posiadanych już koncesji. Reprezentujemy przedsiębiorstwa energetyczne w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki – na etapie uzyskiwania koncesji oraz w sprawach spornych związanych z uzyskaniem lub utrzymaniem koncesji. Doradzamy także na etapie wykonywania działalności koncesjonowanej – w tym m.in. w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków regulacyjnych spoczywających na uczestnikach rynku energii.

Rodzaje koncesji – energia elektryczna, paliwa gazowe, ciepło, paliwa ciekłe

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie uzyskania koncesji (promesy) w przypadku prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym stanowiących jednostki kogeneracji, wytwarzania energii w jednostkach kogeneracji, w zakresie prowadzenia działalności polegającej na przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej, a także na obrocie energią elektryczną. Obsługujemy podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność koncesjonowaną w zakresie obrotu paliwami gazowymi, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, magazynowania paliw gazowych oraz w zakresie skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Doradzamy również w zakresie koncesji na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła. Obsługujemy przedsiębiorstwa zamierzające bądź prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, magazynowania,  przeładowywania lub obrotu paliwami ciekłymi.

Analizy uwarunkowań prawnych uzyskania koncesji

Doradzamy podmiotom prowadzącym lub zamierzającym podjąć działalność w obszarze energetyki. Wykonujemy analizy uwarunkowań uzyskania koncesji oraz wymagań dokumentacyjnych. Sporządzamy opinie prawne dotyczące obowiązku uzyskania oraz wymaganego zakresu koncesji.

Przygotowanie wniosku o udzielenie koncesji oraz postępowanie koncesyjne

Zapewniamy doradztwo prawne na etapie sporządzania wniosku o udzielenie koncesji. Weryfikujemy poprawność oraz kompletność składanych dokumentów, co pomaga w skróceniu czasu uzyskiwania koncesji. Doradzamy w sprawach związanych ze składaniem wymaganych przez regulatora zabezpieczeń majątkowych służących zabezpieczeniu roszczeń osób trzecich, w tym szkód środowiskowych. Na życzenie naszych klientów zapewniamy także reprezentację prawną w toku postępowań przed Prezesem URE. 

Zmiany treści, ograniczenie lub cofnięcie koncesji

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przed Prezesem URE, w tym również w toku postępowań o zmianę treści, ograniczenia lub cofnięcia koncesji. Pomagamy w udzielaniu odpowiedzi na zapytania organu koncesyjnego (Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) oraz dbamy, aby udzielane wyjaśnienia pozostawały w zgodzie z wymogami prawnymi. 

Doradztwo na etapie prowadzenia działalności objętej koncesją.

Naszych klientów wspieramy także na etapie wykonywania działalności koncesjonowanej. Pomagamy w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych, obowiązków informacyjnych, obowiązków związanych z prowadzeniem rejestrów i ewidencji oraz w toku przygotowywania zawiadomień wymaganych przepisami prawa energetycznego. 

Spory regulacyjne

Zapewniamy obsługę prawną w sprawach spornych związanych z uzyskaniem lub utrzymaniem koncesji. Sporządzamy odwołania od niekorzystnych decyzji oraz reprezentujemy naszych klientów w toku postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa URE.

Postępowania taryfowe

W ramach obsługi koncesjonariuszy świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na etapie  tworzenia, weryfikacji zgodności z przepisami oraz zatwierdzania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny