HomeSpecjalizacjePRAWO ENERGETYCZNE, ZAGADNIENIA REGULACYJNE, OCHRONA KONKURENCJI ⋅ Postępowania przed Prezesem URE

Postępowania przed Prezesem URE

Doradzamy przedsiębiorcom w toku postępowań prowadzonych przed Prezesem URE.  Zapewniamy pełne doradztwo prawne i regulacyjne, w szczególności w zakresie działalności koncesjonowanej, w tym w związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych.  Świadczymy kompleksową obsługę prawną oraz reprezentujemy klientów w sporach związanych z niewywiązywaniem się z obowiązków koncesyjnych. Sporządzamy odwołania od decyzji wydanych przez prezesa URE oraz reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach odwoławczych związanych z nałożeniem kar pieniężnych. 

Obowiązki podmiotów prowadzących działalność koncesjonowaną

Sporządzamy analizy oraz opracowujemy opinie prawne w zakresie zagadnień regulacyjnych. Analizujemy kwestie związane z wypełnianiem warunków koncesyjnych przez podmioty prowadzące działalność koncesjonowaną. Oceniamy zasadność decyzji wydawanych przez Prezesa URE oraz szanse na ich uchylenie lub zmianę. Weryfikujemy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa czynności kontrolne dokonywane przez wyznaczonych pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kontroli działalności koncesjonowanej. 

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej 

Zapewniamy wsparcie prawne związane z przygotowywaniem wniosków o wydanie przez Prezesa URE świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i biogazu rolniczego. Świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów zobowiązanych do przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródeł energii. 

Odmowa przyłączenia do sieci 

Zapewniamy całościową obsługę prawną sporów  prowadzonych z przedsiębiorstwami energetycznymi. Obsługujemy spory powstające w związku z brakiem możliwości zapewnienia (lub zwiększenia) mocy przyłączeniowej lub koniecznością ograniczenia mocy przyłączeniowej oraz spory związane z wykonywaniem umów wykonywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne – np.: umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy o udostepnienie części instalacji magazynowania energii, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej. Prowadzimy także spory związane ze wstrzymaniem dostarczania paliw gazowych lub energii, odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, lub ogólnodostępnej stacji ładowania, a także odmowy przyłączenia mikroinstalacji, nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci mikroinstalacji, lub odmowy dokonania zmiany umowy w zakresie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej. W wymienionych wyżej  sprawach spornych, w przypadku braku uzyskania porozumienia z przedsiębiorstwem energetycznym, reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Prezesem URE. 

Postępowania w przedmiocie zatwierdzania lub zmiany taryf

Świadczymy kompleksową obsługę prawną procesów opracowywania oraz przedstawiania do zatwierdzenia taryf. Aktywnie uczestniczymy w toku przygotowywania dokumentów przedkładanych Prezesowi URE przez naszych klientów związanych z zatwierdzaniem, zmianą oraz kontrolowaniem stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych. Przygotowujemy odwołania od decyzji odmawiającej zatwierdzenie taryf energetycznych. 

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny