Umowa po terminie związania ofertą

Celem wyznaczenia terminów związania ofertą jest zobligowanie wykonaw- ców, pod groźba utraty wadium, do dotrzymania warunków zawartych w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Artykuł 85 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych mówi o tym, że wykonawca jest związany ofertą aż do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.