Czy na gruncie nowego PZP wybór oferty najkorzystniejszej jest możliwy po upływie terminu związania ofertą?

W poprzedniej publikacji „Co zmienia nowe Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu związania ofertą?” poruszyliśmy temat zmian w nowym PZP 2021 dotyczących terminu związania ofertą i warunków jego przedłużania przez wykonawców. Niezależnie od przepisów obligujących zamawiającego do wzywania wszystkich wykonawców o wydłużenie terminu związania ofertą w sytuacji, w której zamawiający ocenia, że nie jest w …

Co zmienia nowe Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu związania ofertą?

Regulacje dotyczące terminu związania ofertą oraz zasad jego przedłużania uległy zmianie w nowym PZP 2021. W dotychczasowej praktyce zamówień publicznych najwięcej kontrowersji budziły kwestie związane ze skutecznym przedłużaniem terminu związania ofertą, zwłaszcza gdy powiązane było ono z wydłużeniem bądź wniesieniem nowego wadium. Na łamach bloga pisaliśmy choćby o kontrowersjach dotyczących dorozumianego oświadczenia o wydłużeniu terminu …

Umowa po terminie związania ofertą

Celem wyznaczenia terminów związania ofertą jest zobligowanie wykonaw- ców, pod groźba utraty wadium, do dotrzymania warunków zawartych w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Artykuł 85 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych mówi o tym, że wykonawca jest związany ofertą aż do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.