HomeSpecjalizacjeZamówienia i przetargi publiczne ⋅Odwołanie do KIO – reprezentacja wykonawców

Odwołanie do KIO – reprezentacja wykonawców

Zapewniamy obsługę prawną wykonawcom we wszystkich kwestiach spornych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analizujemy oraz oceniamy zasadność kwestionowania wymagań i warunków udziału w postępowaniu stawianych przez zamawiających. Opiniujemy projekty umów będące załącznikami do SWZ. Przygotowujemy odwołania do KIO od postanowień SWZ oraz od decyzji zamawiającego podejmowanych w toku postępowania. Reprezentujemy wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed KIO oraz postępowaniach przed Sądem Okręgowym w Warszawie w związku z zaskarżeniem orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Analiza dokumentacji postępowania i warunków udziału w postępowaniu

Zapewniamy wsparcie prawne w toku analizy dokumentacji postępowania pod kątem m.in. dopuszczalności stawiania przez zamawiającego określonych warunków udziału w postępowaniu. Weryfikujemy czy opublikowana przez zamawiającego specyfikacja warunków zamówienia nie narusza zasad prowadzenia postępowania określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.
Pomagamy w formułowaniu wniosków do zamawiającego o wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnego odrzucenia oferty wykonawcy lub wykluczenia go z postępowania. Wspieramy także prowadzenie korespondencji z zamawiającym, której celem jest przedstawienie zasadności dokonania zmiany warunków udziału w postępowaniu lub zmian w projekcie umowy, która ma zostać zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania.

Analiza decyzji zamawiającego pod kątem możliwości zaskarżenia

Zamawiający jako organizator postępowania określa zasady prowadzenia postępowania oraz warunki stawiane wykonawcom. Prawo zamówień publicznych nie przyznaje jednak zamawiającemu pełnej swobody w zakresie czynności podejmowanych w toku postępowania. Zgodnie z wymogami ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia winno się odbywać w warunkach uczciwej konkurencji oraz z poszanowaniem zasad: równego traktowania wykonawców, proporcjonalności, przejrzystości i jawności. Jeżeli zasady te nie są respektowane lub zamawiający dopuszcza się innych naruszeń przepisów ustawy, wykonawcy mogą korzystać ze środków ochrony prawnej – zaskarżając do Krajowej Izby Odwoławczej czynności podejmowane przez zamawiającego. Wnikliwie weryfikujemy prawidłowość dokonywania czynności przez zamawiającego oraz badamy czy schemat działań zamawiającego w toku postepowania nie narusza przepisów PZP lub przepisów wykonawczych wydanych do ustawy. Ustalamy czy określone naruszenie może stanowić zarzut na podstawie którego
wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia odwołania do KIO.

Przygotowanie odwołania do KIO

Ustawodawca przyznał wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w ustawie instrumenty pozwalające na kwestionowanie czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Instrumenty te, określane są mianem środków ochrony prawnej. Podstawowym środkiem ochrony prawnej, pozwalającym wykonawcom, którzy posiadają interes w
uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP, jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Doradzamy w sprawach związanych z wniesieniem odwołania do KIO analizując szanse na uzyskanie
korzystnych rozstrzygnięć oraz przygotowujemy i wnosimy odwołania. W treści odwołania wskazujemy niezgodne z przepisami prawa czynności lub= zaniechania zamawiającego przedstawiając argumentacją prawną oraz faktyczną (referującą do przedmiotu zamówienia, warunków udziału w
postępowaniu lub innych istotnych dla sprawy okoliczności). W toku opracowania odwołania ściśle współpracujemy z wykonawcą. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, stawiając sobie za cel uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia dla naszego klienta.

Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z reprezentowaniem wykonawców przez Krajową
Izbą Odwoławczą. Pozostajemy w bieżącym kontakcie oraz informujemy naszych klientów o wszelkich okolicznościach istotnych dla sprawy. Podczas rozprawy przedstawiamy ustnie zarzuty zawarte w treści odwołania oraz polemizujemy z argumentami przedstawianymi przez zamawiającego lub inne podmioty, które uczestniczą w postępowaniu przed KIO po stronie zamawiającego.

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stanowi jeden ze środków ochrony prawnej i jest zarazem ostatnią instancją odwoławczą na gruncie ustawy PZP. Skarga na orzeczenia KIO przysługuje wyłącznie na orzeczenie merytoryczne rozstrzygające spór co do istoty oraz na postanowienia kończące postępowanie odwoławcze. Kancelaria GJW sporządza skargi na orzeczenia KIO po dokonaniu wnikliwej analizy orzeczenia KIO (wyroku oraz uzasadnienia). W ramach przeprowadzonej analizy wskazujemy na ewentualne ryzyka, określamy koszty prowadzenia postępowania oraz szacujemy szanse procesowe na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Reprezentujemy wykonawców w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który rozpoznaje skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny