Przystąpienie do aukcji OZE łatwiejsze dla nowych dostawców: mniej formalności w ramach prekwalifikacji po najnowszej nowelizacji ustawy OZE

Najnowsza nowelizacja ustawy OZE ułatwia nowym wytwórcom dostęp przystąpienie do aukcji OZE 1 . Wynika to z bardziej liberalnego podejścia ustawodawcy do weryfikacji stanu zaawansowania budowlanego procesu inwestycyjnego w daną instalację odnawialnego źródła energii w odniesieniu do przepisów pierwotnych obowiązujących w tym zakresie.

Po co prekwalifikacja do aukcji OZE?

Przeprowadzając procedurę prekwalifikacji do aukcji OZE, Prezes URE zaświadcza, że dany wytwórca jest zdolny do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w przypadku wygrania aukcji. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy OZE:

wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacji odnawialnego źródła energii […], który zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji.

Charakter prawny prekwalifikacji OZE

Prekwalifikacja, a więc procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji, jest postępowaniem, w ramach którego – na mocy art. 90 ustawy OZE – stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 2. Potwierdzenie gotowości do wytwarzania w danej instalacji odnawialnego źródła energii Prezes URE potwierdza wydając zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE. Na wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, Prezes URE – zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy OZE – ma 30 dni (licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia).

Jakie dokumenty, wymagane w budowlanym procesie inwestycyjnym, przedkłada wytwórca w ramach prekwalifikacji?

Warunki przyłączenia lub umowę o przyłączenie do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych

Ustawodawca wymaga przedłożenia warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie. Wytwórca (inwestor) musi zatem uwzględnić, w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego danej instalacji odnawialnego źródła energii, ryzyko prawno-inwestycyjne, które polega na tym, że:

    • warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich określenia (zobacz: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz. U. Nr 93, poz. 623)
  • zawarcie umowy o przyłączenie, wyłącznie na potrzeby jej przedłożenia w postępowaniu prekwalifikacji OZE, pociąga za sobą ryzyko jej niewykonania (a co za tym idzie cywilnoprawną odpowiedzialność z tytułu niewykonania umowy) jeżeli oferta wytwórcy nie zostanie wybrana w aukcji i inwestor – ze względu na brak wsparcia finansowego – nie wybuduje instalacji
Prawomocne pozwolenie na budowę wydane dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego

Ważne: okres ważności pozwolenia na budowę, w dniu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, nie może być krótszy niż 6 miesięcy (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane: decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata)

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii albo oświadczenie o zrealizowaniu inwestycji

Zapamiętaj: Ustawa OZE nie wskazuje, co powinno znaleźć się w treści harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zgodnie z informacją Prezesa URE: harmonogram rzeczowo-finansowy powinien określać zakres rzeczowy (etapy) inwestycji oraz przedziały czasowe ich realizacji – w układzie tygodniowym bądź miesięcznym, licząc od wygrania aukcji jako pozycji startowej. Niezbędne jest oznaczenie w harmonogramie planowanego terminu pierwszego wytworzenia energii elektrycznej i wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej. Harmonogram powinien zawierać źródła finansowania realizowanej inwestycji, w tym jednoznacznie określać, czy przedsięwzięcie to finansowane będzie ze środków stanowiących pomoc publiczną (w tym z kredytów bankowych o charakterze preferencyjnym)♦

WNIOSEK: Bez względu na treść przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, Prezes URE zobligowany jest do jego uwzględnienia i wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, jeżeli z treści harmonogramu wynika, że wytwórca wyprodukuje i sprzeda energię odnawialną w terminach określonych w treści art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE. Ustawa OZE nie przyznaje Prezesowi URE kompetencji do badania, czy harmonogram jest realny i czy wytwórca dysponuje środkami finansowymi, które pozwolą zrealizować inwestycję. Złożenie harmonogramu o treści innej niż zalecana przez Prezesa URE♦ nie stanowi przesłanki do odmowy wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji

Schemat instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów

Zgodnie z informacją Prezesa URE: przedstawiany przez wytwórców schemat instalacji OZE powinien być czytelny, odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy oraz uwzględniać: 1) usytuowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład tej instalacji, służących do wytwarzania energii elektrycznej, 2) usytuowanie urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wyłącznie z tej instalacji, 3) oznaczenie lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, 4) oznaczenie miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów 

Jakich dokumentów wytwórca już nie musi przedstawiać?

Ustawodawca zrezygnował z obowiązku dołączenia, do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE, dwóch dokumentów, tj.:

    • prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii 3
  • wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 4 , w przypadku sporządzenia tego planu

Jak ocenić wprowadzoną zmianę?

Pozytywnie. Po czterech latach obowiązywania przepisów ustawy OZE, ustawodawca zrezygnował z nadmiarowego wymogu przedstawienia dokumentów potwierdzających wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których lokalizowana będzie projektowana instalacja odnawialnego źródła energii. Ponadto, ustawodawca zrezygnował z obowiązku przedłożenia, obok pozwolenia (prawomocnego) na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ – zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. – Prawo budowlane 5 – przed wydaniem pozwolenia na budowę projekt budowlany jest sprawdzany pod kątem wymagań wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem przedkładanie i prawomocnego pozwolenia na budowę, i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było zbędne dla oceny zaawansowania budowlanego procesu inwestycyjnego danej instalacji odnawialnego źródła energii.  

    • Przewodnik dla wytwórców. Stan prawny na dzień 10.1.2018 r.: www.ure.gov.pl
  • Informacja Prezesa URE nr 52/2018 z 16.7.2018 r., www.ure.gov

1 ustawa z dnia  19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1545

2 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. 

3 wydawanej zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. 

4 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1945

5 t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl