Home ⋅ Specjalizacje ⋅ Prawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Odwołania od decyzji administracyjnych (w tym SKO)

Odwołania od decyzji administracyjnych (w tym SKO)

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania administracyjnego, dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Na bieżąco analizujemy sytuację prawną spraw naszych klientów, wnosimy w ich imieniu odwołania od decyzji i aktywnie popieramy je przed organami i sądami. Dbamy o to, by wykorzystać wszystkie możliwości prawne w interesie osób i podmiotów, które powierzyły nam prowadzenie swoich spraw.

Analiza zasadności odwołania od decyzji administracyjnych

W każdej sprawie, w której wydano decyzję niekorzystną dla naszego klienta, szczegółowo analizujemy stan faktyczny i prawny. Sprawdzamy, do jakich naruszeń doszło i czy miały one wpływ na wydane rozstrzygnięcie. Badamy dokumenty oraz sposób działania organów wszystkich instancji. W razie konieczności rekomendujemy dodatkowe działania, które zwiększają szansę na pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie. Opiniujemy dotychczasowy przebieg postępowania i szukamy luk w zebranym materiale dowodowym.

Przedstawienie najbardziej korzystnych możliwości działania

Po wykonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy przygotowujemy podsumowanie. Dbamy, aby było one przejrzyste oraz sformułowane w sposób jak najbardziej przystępny. Prezentujemy w nim różne możliwości działania, wskazując wady i zalety każdego z wyborów. W naszych zaleceniach uwzględniamy nie tylko wynik postępowania administracyjnego, ale wpływ, jaki dalsze procedowanie będzie miało na planowane zamierzenie inwestycyjne. W naszych rekomendacjach staramy się również uwzględniać aspekt kosztowy poszczególnych działań. Ważnymi priorytetami są też sprawność prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego oraz zabezpieczenie interesów podmiotów, które powierzyły nam prowadzenie swoich spraw.

Przygotowywanie środków odwoławczych

Sporządzamy odwołania oraz zapewniamy kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej. Pomagamy znaleźć odpowiednich biegłych i występujemy w imieniu klientów do organów i rejestrów publicznych. Sporządzamy odwołania, zażalenia i podania z troską o ich najwyższą skuteczność. Dbamy o to, by przygotowane przez nas pisma były zgodne ze stanem faktycznym i uwzględniały najnowsze orzecznictwo administracyjne. Pilnujemy, by spełnione zostały wszystkie warunki formalne odwołania oraz by zostało wniesione w ustawowym terminie. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami na etapie przygotowywania odwołania, następnie monitorujemy stan sprawy oraz na bieżąco przekazujemy klientom informacje o statusie postępowania odwoławczego.

Udział w czynnościach przed organem administracyjnym i sądem

Wnosimy w imieniu naszych klientów środki odwoławcze i aktywnie popieramy je przed sądem lub organami administracyjnymi. Monitorujemy terminy oraz pozostajemy w stałym kontakcie z klientami na etapie przygotowania do udziału w posiedzeniu. Składamy wnioski dowodowe oraz reagujemy na działania przeciwników procesowych. Jeśli leży to w interesie klienta, negocjujemy warunki ugody i uczestniczymy w postępowaniu mediacyjnym. Na każdym etapie postępowania staramy się poszukiwać rozwiązań służących skróceniu czasu postępowania i tym samym zmniejszeniu kosztów związanych z prowadzeniem sprawy.

Zakres działań kancelarii

Zapewniamy opiekę prawną we wszystkich sprawach administracyjnych. Sporządzamy nie tylko odwołania od decyzji administracyjnych, ale także zażalenia, skargi i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli istnieją szczególne podstawy (okoliczności), przygotowujemy wnioski o wznowienie postępowania, które zostało już zakończone decyzją ostateczną Po zakończeniu etapu administracyjnego, w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia, wnosimy skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.