Home ⋅ Specjalizacje ⋅ Prawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń budowlanych

Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń budowlanych

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi. Analizujemy zakres decyzji niezbędnych do rozpoczęcia procesu

inwestycyjnego oraz zapewniamy wsparcie prawne w toku procedur administracyjnych. Uczestniczymy w rozprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, składamy w imieniu naszych klientów odwołania oraz skargi dotyczące niekorzystnych rozstrzygnięć. Zapewniamy obsługę prawną, w ramach której dbamy, aby przedsięwzięcia budowlane realizowane przez naszych klientów były właściwie zabezpieczone.

Decyzje umożliwiające rozpoczęcie inwestycji

Analizujemy stan prawny nieruchomości, weryfikujemy, czy jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz pomagamy w interpretacji zapisów planu. Analizujemy uwarunkowania związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapewniamy wsparcie prawne w toku procesu uzyskiwania takiej decyzji. Wspieramy klientów na każdym etapie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pozwolenie na budowę

Zapewniamy doradztwo prawne w toku uzyskiwania pozwoleń na budowę. Przygotowujemy opinie prawne, pomagamy uzyskać niezbędne oświadczenia, uzgodnienia i pozwolenia. Jeśli w toku prac zajdzie konieczność istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, wspieramy klientów w toku procesu uzyskiwania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Zajmujemy się także sprawami pokrewnymi, doradzamy w tok uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego lub zgłaszania robót niewymagających decyzji administracyjnej. Na etapie poprzedzającym wystąpienie o pozwolenie na budowę, pomagamy w uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Decyzje niezbędne do prawidłowego prowadzenia prac budowlanych Przygotowujemy analizy pozwalające ustalić, które obiekty budowlane powinny zostać rozebrane. Sprawdzamy status prawny takich obiektów, a następnie w imieniu klientów występujemy o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, w tym rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków. Jeśli na przeszkodzie inwestycji stoją obiekty będące we władztwie innych podmiotów, pomagamy ustalić, czy możliwe jest uzyskanie decyzji o nakazie rozbiórki. W przypadku braku współpracy ze strony właścicieli sąsiednich nieruchomości wspieramy klientów w postępowaniach o wydanie decyzji dotyczących niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Na bieżąco monitorujemy zagrożenia dla przedsięwzięcia budowlanego i w razie potrzeby występujemy o decyzje nakazujące zaniechanie dalszych robót budowlanych. Pomagamy także uzyskać decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń w końcowej fazie inwestycji

Na końcowym etapie realizacji inwestycji zapewniamy wsparcie w toku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Pomagamy przygotować wszystkie dokumenty sprawozdawcze związane z etapem budowy oraz przygotowujemy wnioski do odpowiednich organów. Jeśli istnieje taka potrzeba, występujemy o pozwolenie na użytkowanie części obiektu. Jeśli budowa była prowadzona bez pozwolenia na budowę, albo wydano postanowienie o wstrzymaniu budowy, pomagamy uzyskać odpowiednie decyzje legalizacyjne.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.